Kunskapsbanken

Kunskapsbanken

För Enkätfabriken är det viktigt att alltid ligga i framkant och att vara uppdaterade med vad som är på gång inom branschen. Här på kunskapsbanken publicerar vi därför allt från forskningsstudier till användbara listor och tips, så att även du kan hålla dig uppdaterad.

Kunskap om enkätundersökningar
Probing Metoden
okt 22 2019
Att ställa frågor till barn och unga om olika aspekter som rör deras liv och samhället i stort är en väldigt viktig fråga. Vad vi vet kommer den bli ännu viktigare 2020 då barnkonventionen blir lag. På Enkätfabriken jobbar vi noga med forskningsbaserade metoder i våra frågeunderlag och undersökningar. Det…
Prevent medarbetarundersökning
okt 21 2019
Skillnaden mellan Arbetsmiljöverket och Prevent Arbetsmiljöverket är en myndighet som ser till att företag följer de lagar och regler som finns kring arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har på sin hemsida checklistor tillgängliga för allmänheten gällande säkerhet på jobbet. Till exempel vad organisationer måste tänka på för arbete med maskiner, vilka bullerrisker som finns…
syfte medarbetarundersökningar
okt 10 2019
Vad finns för syfte med medarbetarundersökningar? Medarbetarnöjdhet och medarbetarundersökningar görs årligen av företag inom både privat och offentlig sektor. Innan en verksamhet bestämmer sig för att göra en medarbetarundersökning är det nyttigt att fråga sig vad syftet med en medarbetarundersökning är, och vad ni som företag vill få ut av…
webbpaneler
sep 09 2019
Webbpaneler som insamlingsmetod Webbpaneler används idag framförallt av företag för att mäta marknadspotential och kundnöjdhet. Det är i relativt liten utsträckning vi ser det användas inom akademisk sektor. Vilket är beklagligt då metoden har mycket att erbjuda även här. Som exempel fungerar det utmärkt till att genomföra pilotstudier, där det…
Webbpaneler
sep 02 2019
Webbpaneler är en allt växande källa till datainsamling. De är mångsidiga i sina användningsområden och det är kreativiteten som sätter gränserna. Det går dock att identifiera fyra huvudsakliga användningsområden för webbpaneler. 4 användingsområden för webbpaneler 1. Eftersom webbpanelers respondenter redan har gått med på att svara på enkäter, så är…
psykosocial medarbetarundersökning
aug 30 2019
Den psykosociala arbetsmiljön, eller med andra ord den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, har visat sig vara viktigare än någonsin för att anställda ska må bra och prestera på jobbet. Den här artikeln beskriver hur du ska tänka kring den psykosociala arbetsmiljön och hur du kan mäta den på din arbetsplats.…
Elevundersökningar
aug 24 2019
Allt färre som besvarar enkäter och det är framförallt unga som är svåra att få tag i. Studier visar att trenden går nedåt i antalet som deltar i enkätundersökningar, där vi ser en markantare minskning sedan början av 2000-talet. De som är absolut svårast till att få att delta är…
Lyckade undersökningar
aug 20 2019
Med en lyckad undersökning menar vi en pålitlig och validerad undersökning som leder till utveckling. I vår artikel Vikten av ett genomtänkt frågeunderlag tar vi upp grundläggande och avgörande steg för att ta fram ett frågeunderlag till din undersökning. I detta avsnitt kan du läsa mer om hur du utvärderar och…
medarbetarundersökning forskning
aug 16 2019
Medarbetarundersökningar har under den senaste tiden fått ta emot en hel del kritik, varav en del faktiskt är rättfärdigad. Kritiker menar bland annat att medarbetarundersökningar ofta blir för svårtolkade. De finns också de som menar att det inte går att agera på resultaten. Detta är ofta på grund av att…
frågeunderlag
aug 14 2019
Ett genomtänkt frågeunderlag är det som sätter grunden för kvaliteten på din undersökning. Från erfarenhet vet vi att det inte alltid är så enkelt att ställa en bra fråga. När två personer efterfrågar samma sak, men formulerar sina frågor olika, så kan svaren skilja sig åt helt. Som frågekonstruktör är…
Svarsalternativ
jul 18 2019
I en enkät är det viktigt att ställa bra frågor, men om respondenterna inte kan svara ordentligt är undersökningen inte fullständig. Därför är det även viktigt med bra svarsalternativ för att informationen som samlas in skall vara av god kvalitet. Att konstruera bra svarsalternativ kan vara minst lika svårt som…
maj 23 2019
En studie fann att anställda tyckte det var viktigare att ha intressanta arbetsuppgifter än att ha en god lön. När man i sin tur frågade cheferna trodde de tvärtom. Att de anställda hellre ville ha hög lön än intressanta arbetsuppgifter (Kovach, 1995). Lönens betydelse Forskning visar faktiskt att det finns ett…
maj 23 2019
Hur du skapar en trivsam arbetsplats för alla, där dina medarbetare känner sig nöjda och är effektiva är en svår fråga. De enda som kan ge dig svar är faktiskt dina medarbetare. Genom att lyssna på deras åsikter kan du få indikationer på hur de ser på sin arbetssituation idag och…
Enkätundersökningar svarsfrekvens
apr 25 2019
Ett bra svarsunderlag ger bästa möjliga underlaget för undersökningar som leder till utveckling. Det finns tyvärr ingen universallösning för att uppnå en god svarsfrekvens och/eller något som fungerar för alla slags undersökningar. Alla undersökningar har olika förutsättningar vilka beror på faktorer som urval och ämnesområde. Det gör att val av…
apr 25 2019
Vi genomför enkätundersökningar för att samla in information eller mäta något. Vi vill självklart att det vi mäter och undersöker ska vara så pålitligt och sant som möjligt. Reliabilitet och validitet mäter just hur sann och pålitlig en studie är. Det viktigaste du kan göra för att uppnå god reliabilitet…
apr 25 2019
Det är vanligt att använda gåvor som en metod att öka svarsfrekvensen i stora undersökningar, som en form av ersättning för insatsen. Det kan locka fler att svara på undersökningen, då respondenterna får något för sitt jobb. Dessa gåvor som skickas ut i samband med undersökningar kallas incitament. Alla som…
apr 25 2019
I alla undersökningar finner vi ett mittenalternativ. Ofta kan det vara svårt att säga att man tycker något till 100%. Det känns missvisande att behöva välja för- eller emot i en fråga. Det är därför vi använder oss av det neutrala mittenalternativet. Men förenklar det att undvika tänka efter och…