Allt du behöver veta om att barnkonvention blir lag 2020

Allt du behöver veta om att barnkonvention blir lag 2020

Vi har sammanfattat det du behöver veta om barnkonventionen och att den blir lag 2020. Vad det handlar om, vem som påverkas och vad det innebär för Sverige och företagen.

Bakgrund

Barnkonventionen är Förenta Nationernas (FNs) konvention om barns specifika rättigheter. Med sina 54 artiklar är barnkonventionen ett omfattande dokument kring barns rättigheter. Barnkonventionen är svår att överblicka, men det går att dela in och sammanfatta konventionen med fyra grundprinciper. Dessa finns i artikel 2, 3, 6 och 12.

4 GRUNDPRINCIPER

– Artikel 2 behandlar barns lika värde och rättigheter.
– Artikel 3 beskriver att barnens bästa alltid går först i situationer som berör barnet. Vad som anses vara barnets bästa varierar från fall till fall.
– Artikel 6 beskriver barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling i alla livets aspekter.
– Artikel 12 redogör för barns rätt att bilda och uttrycka sina åsikter, samt att dessa skall bli beaktade i de fall som rör barnet själv. Barnets ålder och mognad ska här tas i hänsyn.

barnkonventionen
Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen har varit juridiskt bindande i Sverige sedan 1990, men att konventionen nu blir lag kommer innebära vissa förändringar. När barnkonventionen blir svensk lag kommer konventionens status att öka och den blir lika viktigt som andra nationella lagar. Detta kommer öka det rättsliga skyddet för barn. Tidigare kunde två konkurrerande lagar ställas mot varandra i en konflikt, till exempel utlänningslagen och barnens rättigheter. Då barnkonventionen inte var lag hade utlänningslagen högre juridisk ställning och denna lagen efterföljdes. Så är alltså inte fallet efter årsskiftet då rättssystemet måste se till barnets bästa i alla lägen. Att barnkonventionen blir lag innebär alltså inga nya rättigheter, utan enbart en förstärkning av de rättigheter som funnits i samhället sedan 90-talet och ett ökat krav på att efterfölja barnkonventionens artiklar.

Vem påverkas?

När barnkonventionen blir lag är det framförallt statliga myndigheter som påverkas, exempelvis rättssystemet, migrationsverket och socialtjänsten. Dock kommer alla företag som direkt eller indirekt arbetar med barn ha en juridisk skyldighet att säkerställa barnens bästa i alla lägen.

 

lag 2020

 

Vad innebär det? 

Sverige har varit en trogen anhängare till barnkonventionen från början och ratificerade konventionen när den kom utan några reservationer samt de två första tilläggsprotokollen. I och med att konventionen är juridiskt bindande finns det två sätt som varje medlem kan ta till för att inkorporera artiklarna i landets rättssystem. Antigen görs konventionen till nationell lag eller så genomgår landet en trasformeringsprocess där existerande lagar anpassas för att följa konventionens artiklar. Sverige har valt det senare alternativet, alltså en transformering. Vad det innebär är att barnkonventionen har haft inflytande i Sverige, men i de fall då nationell lag står mot konventionens artiklar är det den nationella lagen som vinner. Efter många år har den svenska riksdagen nu beslutat att istället göra barnkonventionen till lag. Denna lag träder i kraft 1 januari 2020.

Arbetet inför att göra barnkonventionen till lag har varit omfattande. Två särskilda utredare har kartlagt hur barnkonventionen överensstämmer med existerande lagar och en annan om hur konventionen skall tolkas och tillämpas. Utöver det har barnombudsmannen genomfört ett så kallat kunskapslyft där statliga myndigheter, landsting och kommuner skall få ökad kännedom om barns rättigheter.

I och med att Barnkonventionen nu blir svensk lag är det några förändringar som kommer ske. Eftersom artiklarna efter årsskiftet 2019/2020 har samma juridiska status som andra nationella lagar, innebär detta att artiklarna kan åberopas i rättsfall. Detta kommer vara speciellt viktigt för barn i utsatta situationer, till exempel i de fall som rör barn som blivit omhändertagna av socialtjänsten, som befinner sig i en migrationsprocess eller där föräldrarna är i vårdnadstvist om barnet. Vad barnkonventionen inte innebär är några nya rättigheter. Det är alltså samma rättigheter men rättigheterna får ett starkare skydd och det är lättare att åberopa artiklarna.

juridiska rättigheter för barnFöretagens skyldigheter

Även om inga nya rättigheter infaller när Barnkonventionen blir lag kan omställning innebära viss förändring för Sverige och svenska företag. I stora drag innebär barnkonventionen, förutom starkare ställning för barns rättigheter enligt lag, även ett pedagogiskt verktyg och tydligare vägledning. I och med barnombudmanens kunskapslyft kommer statliga myndigheter få större kännedom om vilka rättigheter som existerar samt vad som krävs för att upprätthålla dessa rättigheter. För specifika myndigheter, till exempel socialtjänsten, finns det många artiklar som kan bistå i deras arbete för att säkerställa barns rättigheter.

Även om betänkandet från Barnrättighetsutredningen anser att inrättningen av barnkonventionen till svensk lag inte innebär några stora förändringar för företag är det ändå några aspekter som måste tas hänsyn till. I och med att flera artiklar i konventionen berör barns rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och rätten att bli hörd innebär detta att företag, organisationer eller myndigheter som arbetar med något som på ett eller annat sätt berör barn bör i så stor grad som möjligt höra barnens åsikt i frågan. Det gäller dessutom inte enbart att lyssna på barnen, utan även att låta dem göra sig höra på ett sätt som är lämpligt för deras ålder och mognad. Det är alltså företagets, organisationens eller myndighetens skyldighet att se till att barnen har möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som lämpar sig bäst för just det barnet.

barnens åsikt

I och med att Sverige inte har anslutit sig till det tredje tilläggsprotokollet finns det begränsade möjligheter för barn att klaga ifall deras rättigheter kränks eftersom barnombudsmannen inte kan ta emot enskilda klagomål från barn. Därmed är det av extra vikt att alla företag, myndigheter och organisationer tar arbetet för att stärka barns rättigheter utifrån barnkonventionen på största allvar, för att säkerställa en värdig och rättighetsgrundad tillvaro för alla barn.

Här kan du läsa mer om hur Enkätfabriken börjat sitt arbete för att stödja Barnkonventionen.

 

Författare: Klara Lindahl

Klara är undersökare på Enkätfabriken och har varit delaktig i de enkät-pilottester som genomförts av barn 6-12 år. 

barnkonventionen 2020