Formulera frågor till din medarbetarenkät

Formulera frågor till din medarbetarenkät

Steg 2 – Formulera frågor till din medarbetarenkät

En bra medarbetarenkät innehåller frågor som mäter det ni är ute efter, samt engagerar medarbetare att svara så sant och givande som möjligt. Att utforma en medarbetarenkät hör till själva mätningsfasen, vilket är steg 2 av 6 för att mäta medarbetarnöjdhet. Innan man börjar arbetet med frågeformuläret är det viktigt att klarlägga syftet med undersökningen.

 

Därför ska du ta fram ett genomtänkt frågeunderlag

Det händer att de som deltar i en undersökning har ett bristande engagemang, svarar snabbt och inte anstränger sig för att förstå oklara eller svåra frågor. För att en enkätfråga ska vara tillförlitlig behöver den ha hög reliabilitet och hög validitet. Reliabilitet innebär att två deltagare förstår och tolkar en fråga på samma sätt. Validitet är betyget på huruvida en fråga mäter det den är avsedda att mäta, d.v.s. deltagare ska ha samma förståelse för frågans mening som undersökaren har. Man måste därmed konstruera frågorna så att alla deltagare verkligen förstår dem och så att de förstår dem på samma sätt. Man kommer kanske aldrig kunna konstruera en perfekt enkät men det finns mycket man kan göra för att reducera svarsfel genom ett bra frågeunderlag.

 

5 Tips för att formulera frågor som ger en bra medarbetarenkät

1. Ta fram frågor som är korta, klara och koncisa.

2. Ställ konkreta frågor, neutrala (icke-ledande) som fokuserar på endast en aspekt. Neutrala frågor innebär att de inte ska vara ledande, då det kan påverka svaret. Skriv exempelvis inte ”håller du med om att…”. Utan var rak och neutral, exemepelvis ”Vad tycker om…”.

3. Använda referensperiod i din fråga. Det vill säga fråga om en bestämd tidsperiod, till exempel ”senaste månaden”

4. Dela in dina frågor i block, med logisk ordning. Det gör det lättare för medarbetaren att fylla i och följa med i formuläret.

5. Undvik känsliga frågor eller placera dem taktiskt. Till exempel om stress, mobbing kan vara känsliga men viktiga frågor. Vi rekommenderar att de ställs i mitten av undersökningen. Många studier visar att de kan skrämma bort respondenten i början och få den att känna sig manipulerade om de ställs i slutet. Därför brukar det vara lämpligt att placera dem en bit in i undersökningen med inte som de allra sista frågorna.

Dessa 5 tips kan du alltid ha i åtanke, oavsett vilket typ av frågeunderlag du tar fram. Om du vill fördjupa dig i skapande processen för ett bra frågeformulär rekommenderar vi vår artikel ”Vikten av ett genomtänkt frågeunderlag” som går igenom fler typer av frågor (öppna, stängda, attityd eller faktafrågor)!

 

Vill du veta mer?

→ Gå till steg 3: Samla in svar till din undersökning

→ Se alla steg: Gör en medarbetarundersökning i 6 steg

 

Ansvarig projektledare: Daniel Sturesson

Publikation & Illustrationer: Lovisa Valentino
Externa källor: Fowler och Cosenza (2008), SCB

Bra medarbetarenkät