Prevent Medarbetarundersökning

Prevent Medarbetarundersökning

Skillnaden mellan Arbetsmiljöverket och Prevent

Arbetsmiljöverket är en myndighet som ser till att företag följer de lagar och regler som finns kring arbetsmiljö. Prevent i sin tur är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK vars syfte är att ”… underlätta för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.”

På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du checklistor tillgängliga för allmänheten som berör säkerhet på jobbet. Till exempel vad organisationer måste tänka på inför arbete med maskiner, vilka bullerrisker som finns, eller vilka risker som finns för hot och våld. De saknar dock mallar för medarbetarenkäter. I dessa lägen hänvisar Arbetsmiljöverket till Prevent och dess 3-stegs-metod. Prevent i sin tur erbjuder här enkäter för att undersöka den Organisatoriska och Sociala arbetsmiljön (OSA). Utöver Prevent medarbetarundersökning har de också en metod för hur hela processen skall se ut från början till slut. Denna metod är indelad i tre steg, vilka vi går igenom nedan.

Prevent medarbetarundersökning

Förberedelser

I förberedelsestadiet gäller det först och främst att komma fram till vad som är det optimala tillvägagångssättet för just ert företag eller er organisation när det kommer till genomförande av undersökningen. Olika arbetsplatser kräver olika åtgärder. Vad som är gemensamt för alla, oavsett hur undersökningen går tillväga är att det finns ett förtroende hos arbetstagarna att resultaten från undersökningen kommer leda till återkoppling. Här gäller det för ledningen att tydligt berätta hela genomförandeprocessen för alla medarbetare. Till sist i förberedelsestadiet är det en god idé att ledningen genomför enkäten för att få en känsla för ifall frågorna och svarsalternativen är relevanta för arbetsplatsen.

Genomföra enkäten

Själva enkäten består av nio områden och varje område har mellan fem till åtta delfrågor. Dessa områden är arbetsbelastning, arbetsbelastning och krav, handlingsutrymme och kon-troll, ledarskap, stöd, kunskaper och utveckling, återhämtning, säkerhet och hälsa och viktiga friskfaktorer. Dessa nio områden har tagits fram för att täcka alla relevanta delar av arbetsplatsen. Enkäten kan genomföras på två sätt. Det första sättet är att helt enkelt skicka ut enkäten till alla medarbetare och sedan invänta svar. Essentiellt i detta skede är att insamlingen sker anonymt och att inga svar går att koppla till den enskilde medarbetaren. Det andra sättet fungerar enbart med mindre arbetsgrupper med runt sex medarbetare. I de fallen genomför gruppen enkäten tillsammans under ett möte och kommer alltså fram till ett gemensamt svar för varje fråga.

Bearbeta resultaten

Det sista steget blir ofta bortglömt men är minst lika viktigt som de två föregående. I detta steg skall resultaten presenteras för alla som varit inblandade i undersökningen, alltså även alla medarbetare. Utifrån dessa resultat skall även förbättringsområden identifieras för att kunna fortsätta arbetet för en bättre arbetsplats.

 

Beställ medarbetarundersökning

 

Så använder Enkätfabriken Prevent medarbetarundersökning

Prevents tre steg är ett smidigt tillvägagångssätt som Enkätfabriken baserat sin egen metod på. Vi har format om den efter våra behov och vad vi upplevt fungerat bäst genom åren. Metoden och enkäten har gjorts om så att den också kombineras med Arbetsmiljöverkets råd och väletablerade forskningsmetoder. Vi bygger upp medarbetarenkäter som behandlar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, följer diskrimineringslagen och även tittar på fysisk arbetsmiljö. Med möjlighet till frisvar och analytiker som snabbt sammanställer och sätter ihop resultatet i grafiska rapporter.

Fördelar med Enkätfabrikens metod:

På Enkätfabriken använder vi delar av Prevents metod, men gör även mycket mer. Vi erbjuder undersökningar efter era behov och vad ni vill undersöka. Fördelarna är dels att ni får hjälp med att genomföra undersökningen, vi kan undersöka fler områden än den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vi sköter hela analysbiten och kommer med åtgärdsförslag.

Projektledare för område: Daniel Sturesson

Prevent medarbetarundersökning