Checklista: Svarsalternativ i enkäter

Checklista: Svarsalternativ i enkäter

I en enkät är det viktigt att ställa bra frågor, men om respondenterna inte kan svara ordentligt är undersökningen inte fullständig. Därför är det även viktigt med bra svarsalternativ för att informationen som samlas in skall vara av god kvalitet. Att konstruera bra svarsalternativ kan vara minst lika svårt som att skriva bra frågor. Det finns dock vissa saker som är bra att tänka på när det kommer till svarsalternativ.

En checklista för svarsalternativ
  • Relevans: Svarsalternativen skall vara relevanta. Det viktigaste är att utgå från de som skall svara på enkäten och vad som är relevant för dem. Att fråga ungdomar hur de helst kommunicerar med varandra kanske ett svarsalternativ inte bör vara ”att skicka brev eller kort”.
  • Uttömmande: Alla alternativ bör vara uttömmande. Det betyder att alla respondenter bör kunna välja ett svarsalternativ som de känner passar. Alla tänkbara alternativ skall inkluderas. Det kan ibland vara svårt om det finns väldigt många alternativ. Då kan svarsalternativen behöva kategoriseras om till större grupper eller så får frågan omformuleras.
  • Uteslutande och ej överlappande: Svarsalternativen skall vara varandra uteslutande och ej överlappande. Det svar respondenten vill ange skall alltså bara passa ett svarsalternativ. Det skall inte finnas flera alternativ som representerar samma svar.
  • Balans: Om svaren anges som skalor är det viktigt att ändpunkterna för de olika alternativen är varandras motsatser. Det skall alltså finnas lika många negativa alternativ som det finns positiva. Sedan gäller det även att vara konsekvent genom hela undersökningen. Använd samma skalor hela tiden och ändra inte vid varje fråga.
  • Neutralt mittenalternativ: Att använda ett neutralt mittenalternativ eller inte beror på vilken typ av frågor som ställs. Risken med att inkludera ett mittenalternativ är att många inte orkar ange ett svar så de ”flyr till mitten”. Risken med att inte ha ett mittenalternativ är respondenter tvingas till att ta en åsikt.
  • Vet-ej alternativ: Att ge respondenter alternativet att inte svara, alltså ett vet-ej alternativ, måste också avgöras från fall till fall.
  • Få och korta: Överlag är det viktigt att svarsalternativen inte är för långa eller allt för många, speciellt inte eftersom fler och fler svarar på enkäter digitalt. Ifall de svarar i mobilen är skärmen mindre och då blir det svårt att se alla alternativ om de är för många.
Summering

Svarsalternativen är viktiga för att få god datakvalitet. Det är mycket som skall tas i beaktning när det gäller att konstruera bra svarsalternativ. Svarsalternativen skall inte bara vara relevanta, utan alla respondenter skall kunna hitta ett svar som passar dem och det skall bara finnas ett svar som stämmer (om det inte är meningen att de skall ange fler). Det är även viktigt att skalor är jämnt balanserade genom hela enkäten. Dessutom måste varje enkät avgöra om det passar att inkludera mittenalternativ eller vet-ej alternativ. Slutligen är det viktigt att tänka på att många idag besvarar enkäter i sina mobiler så det är bäst att hålla nere antalet svarsalternativ och göra de så korta som möjligt.

Vi hjälper dig gärna att genomföra undersökningar.

 

Svarsalternativ