Vad gör ett undersökningsföretag?

Vad gör ett undersökningsföretag?

Ett undersökningsföretag genomför undersökningar genom exemplevis enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Företaget genomför undersökningar i uppdrag av andra eller på eget initiativ för att ta reda på ny information om något. Det kan vara åsikter, attityder eller tankar om ett företag, en tjänst, ett evenemang, ett varumärke, en kommun, eller liknande. Men det kan också vara frågor om den svarandes egen hälsa, välmående eller vanor.

Undersökningen görs ofta i syfte för att samla in fakta och underlag för förändring och utveckling till det bättre. Undersökningar kan också göras för att titta på nuläget, exempelvis görs ofta opinionsundersökningar inför riksdagsval för att ta reda på hur olika partier står i nuläget. Det går därför att beskriva att undersökningsföretag jobbar med att samla in ny information och fakta för att beskriva ett nuläge och för att få ett pålitligt beslutsunderlag inför förändring.

 

Vilka jobbar undersökningsföretag med?

Undersökningsföretag jobbar mot olika beställare, som en kommun eller ett företag. Enkätfabriken är ett undersökningsföretag som gör undersökningar mot flera olika målgrupper och jobbar därför i uppdrag mot myndigheter och kommuner, såväl som mot privata företag, ideella organisationer och den akademiska sektorn. För att möta våra olika kunders behov har vi experter som vet hur enkätfrågor ska formuleras och hur svarsfrekvensen blir högre inom diverse målgrupper, där vi anpassar metoderna efter de svarande och det specifika undersökningsområdet. Metoderna är något som vi baserar på etablerad forskning, många års erfarenhet och beteendevetenskapliga metoder.

 

Vad kan man undersöka?

Det går att undersöka det mesta. Som exempel på vad våra kunder vill undersöka, så vill kommuner ofta mäta hur medborgare trivs i en kommun, resvanor i kommunen eller hur barn och ungas psykiska hälsa ser ut. En myndighet kan vilja undersöka hur en kommunikationskampanj fungerat eller hur trovärdigheten ser ut. För privata företag så undersöks ofta kundnöjdhet, varumärkeskännedom eller nya marknadsmöjligheter. Genom enkäter kan både nya och väletablerade företag ta reda på hur varumärket står sig mot konkurrenter, hur ett varumärke positioneras, vad kunder tycker om och inte, eller om det det exempelvis finns intresse för ett företags produkter eller tjänster på olika marknader.

 

Hur ser processen till en färdig undersökning ut?

En undersökningsprocess kan delas upp i olika steg, det kan exempelvis se ut så här:

Problembeskrivning & Planering → Insamlingsmetod väljs →  Ett urval görs → Frågor tas fram & och enkät designas → Svar samlas in → Analys → Rapport & presentation av resultat

 

 

I samarbete med våra kunder brukar vi förkorta processen och beskriva den i 3 steg. Men konceptet är detsamma: 

  1. Förberedelser: På Enkätfabriken börjar vi med förberedelse för själva undersökningen tillsammans med kunden. Då tar vi reda på syftet med undersökningen, väljer insamlingsmetod och sätter en tidsram för projektet. I detta stadie tar vi även fram utkast på frågor, som kunden får vara med och påverka. Vi säkerställer att vi förstått varandra och att allt ser bra ut innan vi sätter igång med insamlingsprocessen.
  2. Insamlingsprocess: Under insamlingen arbetar vi i en projektgrupp med analytiker och projektledare, där vi tar fram den slutgiltiga enkäten och börjar samla in svar. Oftast arbetar vi med webbenkäter, där vi programmerar enkäter och skickar ute enkäten till målgruppen via exempelvis mejl och sms. Ibland jobbar vi däremot med fokusgrupper, telefonintervjuer eller postala enkäter (läs om postal vs. digital enkät).Vi arbetar med utvecklande metoder för att få upp svarsfrekvensen i undersökningar, så att så många som möjligt deltar.
  3. Analys & Resultatrapport: När insamlingsprocessen är klar är det dags att ta fram resultaten och presentera dem. Våra analytiker ser till att analysera och sammanställa svaren. De tar sedan fram grafer som enkelt visar på hur respondenterna svarat och sammanställer en resultatrapport. Rapporten presenteras och levereras sedan till kunden med informationen som efterfrågats.

Är du nyfiken på undersökningsprocessen får du gärna läsa vår artikel: ”10 steg för att göra en enkätundersökning”.

 

Hjälper alla undersökningsföretaget till med allt i processen, eller bara delar?

På Enkätfabriken sköter vi hela den process som krävs för en färdig undersökning, från frågeformulering till färdiga resultat som ni kan använda. I vissa uppdrag hjälper vi bara till med delar, det är som kunden önskar. Det är ofta i projekt med forskare, som främst behöver hjälp med det praktiska i webb- eller postala utskick och insamling av svar, som endast delar av processen görs. I dessa fall stöttar vi med logistik, material och ökar svarsfrekvensen, något som ofta är viktig för forskare. En viktig del i många uppdrag är också att hitta svarande. Ibland kanske inte kunden har kontaktuppgifter till de svarande, då får vi använda andra metoder eller webbpaneler för att hitta rätt målgrupp.

Vill du ha hjälp av ett undersökningsföretag?

Behöver du samla in ny information och få statistik kring något? Vi på Enkätfabriken hjälper dig gärna samla in den information du behöver genom enkäter och undersökningar. Kika in bland våra tjänster för att se erbjudanden, eller kontakta en av våra anställda via den här länken, så hjälper vi dig med din undersökning!

 

Bland våra tidigare kunder finns bland annat MatHem.se, Göteborgs Universitet och Rädda Barnen.

 

Undersökningsföretag