CSR-policy

Undersökningsföretag

Enkätfabrikens CSR-policy

 

Enkätfabrikens Corporate Social Responsibility (CSR) policy inrättades 2017 med syfte att förtydliga och utveckla företagets etiska riktlinjer och sociala ansvar. CSR-policyn avser definiera vårt ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället. Utformandet av vår CSR-policy följde efter att Enkätfabrikens värdegrund formulerats under 2016.

Vår främsta ambition med vårt arbete är att leverera undersökningar som leder till samhällsutveckling. Det är därmed givet för oss att låta ett samhällsengagerat förhållningssätt genomsyra såväl företaget som det arbete vi utför.

Följande beskrivs bitar av vår CSR-Policy. 

CSR-Policy

Miljö och klimat

I januari 2012 antog vi en miljöpolicy som årligen följs upp och utvärderas. Vi arbetar för att stödja hållbar utveckling och vårt mål är att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vi strävar efter att erbjuda och utveckla en effektiv tjänsteutövning med minsta möjliga klimat- och miljöeffekt genom att aktivt och kontinuerligt följa de punkter vi satt upp.

Dessa punkter innefattar bl.a. att vi använder miljöklassat papper för enkätutskick, att vi har en god hushållning vad gäller förbrukningsmaterial såsom kontorsmaterial och elektronik, att vi ger våra anställda kunskap om hur miljön påverkas av vårt arbete och stimulerar till ansvarstagande, att vi är lyhörda för förändringar i omvärlden, och självklart att vi följer relevant miljölagstiftning och andra krav som berör företaget.

Vi har även en intern resepolicy, där vi planerar våra resor på ett sätt som gör att vi använder ett färdmedel som ger en låg miljöpåverkan – i första hand väljer vi kollektiva färdsätt i tjänsteresor och undviker alltså bil och flyg så långt det är möjligt.

Varje år diskuteras miljöpolicyn med medarbetarna och vid behov görs revideringar av policyn.

CSR-Policy

Jämställdhet och likabehandling

Vi tror att en arbetsplats där det finns en jämn fördelning mellan kvinnor och män leder till att det skapas ett mer kreativt och stimulerande arbetsklimat. Därför är vi angelägna om att alla anställda ska ha samma förutsättningar att prägla det sätt vi arbetar på. Vi arbetar också för att arbetsförhållanden ska ordnas så att de passar för både kvinnor och män, och att både kvinnor och män ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap. Vidare har vi naturligtvis en nolltolerans mot sexuella trakasserier och anser det vara av största vikt att ingen arbetstagare utsätts för könsdiskriminering, d.v.s. att ingen missgynnas p.g.a. könstillhörighet.

Vi genomför årligen en medarbetarundersökning med syfte att få en bild av hur medarbetarna på Enkätfabriken upplever sin arbetssituation för att vi ska kunna utveckla organisationen vidare. I medarbetarundersökningen mäts även medarbetarnas upplevelse av likabehandling på arbetet för att kunna fånga upp eventuell förekomst av diskriminering eller mobbning på arbetsplatsen.

Vid rekrytering utgår vi från kompetens i första hand, men har en ambition att bredda organisationen genom att ta in personer från olika bakgrund med olika erfarenheter. Alla de punkter som beskrivs i CSR-policyn avser att förtydliga och förstärka Enkätfabrikens etiska arbetssätt, som främjar jämställdhet, mångfald och likabehandling.