CSR-policy

Enkätfabrikens CSR-policy

Enkätfabrikens främsta ambition är att leverera undersökningar som leder till samhällsutveckling. För Enkätfabriken är det därför givet att låta ett samhällsengagerat förhållningssätt genomsyra såväl företaget som det arbete vi utför.

Som en följd av företagets etiska hållning och samhällsutvecklande vision valde Enkätfabriken redan från start att inte samarbeta med alkoholvarumärken eller företag som har sin huvudsakliga omsättning inom tobak, nätcasinon samt vapen-/krigsindustrin. Enkätfabriken väljer att heller inte arbeta med företag med miljöskadlig verksamhet eller företag vars verksamhet kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska.

Enkätfabrikens Corporate Social Responsibility (CSR) policy inrättades 2017 med syfte att förtydliga och utveckla företagets etiska riktlinjer och sociala ansvar. CSR avser definera företagets ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället. Utformandet av en CSR-policy följde efter Enkätfabrikens värdegrund formulerats under 2016.

 

CSR-policyns syfte är:

  • Att stärka Enkätfabrikens samhällsengagemang. Detta görs genom att på olika sätt belysa det sociala ansvar Enkätfabriken tar och den samhällsnytta detta bidrar till genom högkvalitativa undersökningar och samhällsutvecklande vision.
  • Att stärka miljöengagemanget genom att alltid utvärdera miljövänliga alternativ. Vi arbetar för att erbjuda och utveckla en effektiv tjänsteutövning med minsta möjliga klimat- och miljöeffekt. Enkätfabrikens målsättning är att ständigt utveckla miljöarbetet inom företaget.
  • Att stärka Enkätfabrikens medarbetarengagemang genom att skapa en attraktiv arbetsplats som tar hänsyn till medarbetarnas individuella behov av utveckling och arbetsvillkor.
  • Att stärka engagemanget hos Enkätfabrikens övriga intressenter. Detta genom att tillse en god transparens i verksamheten och verka mot diskriminering samt att arbeta för demokrati och samhällsutveckling.

 

Enkätfabriken CSR-policy