Uppföljning av medarbetarundersökning

Uppföljning av medarbetarundersökning

Steg 6 – Uppföljning och handlingsplan efter medarbetarundersökning.

Äntligen är vi nära slutet på den väg av förändringsarbete som leder till ert mål. Det sista steget i processen för medarbetarundersökningar är att agera på resultaten. Det är nu ni ska ta fram en handlingsplan för att skapa den utveckling ni vill se. Här beskriver vi tips på hur du kan följa upp undersökningen, med konkreta punkter att förhålla sig till.

Så följer du upp medarbetarundersökningen

Det finns olika metoder att gå från resultat och siffror, till faktiskt förändring. En metod vi föreslår, om möjligt, är att hålla möten med de anställda där de får diskutera resultaten tillsammans. Forskningen visar att organisationer och individer gynnas av att tillåta anställda vara delaktiga i att ta fram en handlingsplan, där de med sina synvinklar kan påverka hur organisationen ska arbeta för att bli bättre. Tänk på att vissa ämnen dock kan vara känsliga för diskussion och måste hanteras på annat sätt, exempelvis uppmana till enskilda samtal med HR/ledning. Därefter är det dags att ta fram den handlingsplan och schemalägga de aktiviteter som ska genomföras för att skapa förändring.

 

Uppföljning medarbetarundersökning

6 steg för diskussion av medarbetarundersökning

Schou (2007) föreslår följande ämnen att ta upp på ett återkopplingsmöte/utvecklingsmöte:

1) Gå igenom och diskutera resultaten
2) Ta fram styrkor och förbättringsområden
3) Ta fram en lista med prioriterade förbättringsområden
4) Diskutera orsaken till de prioriterade förbättringsområden
5) Ta fram en handlingsplan

Schou nämner även att samtliga på mötet ska få komma med sina synpunkter och lösningar, detta är ett arbete som kräver allas engagemang och inte bara chefernas.

6 steg för att ta fram en handlingsplan

Handlingsplanen som tas fram kan se olika ut men bör innehålla:

1) Vilka områden prioriteras och varför
2) För varje prioriteringsområde: vad är det som ska göras
3) Hur det ska göras
4) Vem/vilka är ansvargia
5) När det ska vara genomfört
6) När ska nästa mätning ske

Beroende på hur organisationen är uppbyggd så kan ledningsgruppen vara ansvariga för upprättande att handlingsplanen, och då är så klart en återkoppling till medarbetarna av handlingsplanen viktigt, eller att medarbetarna själva får delta i arbetet med att ta fram handlingsplan. Forskare (Saari & Judge, 2004) påpekar att det är inte enbart dessa återkoppling och åtgärdsmöten som resulterar i en förändring. Det är arbetet som efterföljer. Vi hoppas att den här artikeln ska ge lite vägledning i hur ni kan ta er an uppföljning av medarbetarundersökningen.

Synen på arbetsplatsen är allt viktigare

De senaste åren märker vi även det avtryck vårt informationssamhälle gjort på arbetsgivarens ansvar att ta hand om sin personal. Vi är medvetna arbetstagare och lever i ett informationssamhälle, där vi fort kan ta reda på hur väl medarbetare trivs på sin arbetsplats. Därmed blir det också allt viktigare för organisationer att ha personal som är nöjda och trivs, för att också stärka företagets employer brand.

nöjda medarbetare
Undersökare och författare: Jennie DiRocco, ansvarig projektledare
Grafik och redigering: Lovisa Valentino, kommunikatör

Gå till översikt: Medarbetarundersökning i 6 steg

Beställ medarbetarundersökning

 

Källor: Spector, P.E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. London: Sage. Hitta här.
Schou, P. (2007). Medarbetarundersökningar – som verktyg för företagsstyrning och förändring. Lund: Studentlitteratur. Hitta här. 

Uppföljning medarbetarundersökning

Läs också