Anonymitet i medarbetarundersökningar

Anonymitet i medarbetarundersökningar

Frågan om anonymitet i medarbetarundersökningar är en vanlig och legitim fråga. Som medarbetare är det viktigt att känna sig trygg i att ens svar är helt anonyma för att kunna svara så ärligt som möjligt. Den anställda måste kunna uttrycka sina åsikter utan att det uppstår negativa följder. Ärliga svar ger också ett bättre underlag för ledningen, som vidare kan arbeta mot förbättringar och ökat engagemang på arbetsplatsen.

 

Hur säkerställs anonymitet?

För att säkerställa anonymitet i medarbetarenkäter används bokstavskoder som kopplas till enkätsvaren. Det gör att inga svar kommer kunna kopplas till någon enskild person. Det gör också att ingen på din organisation kan ta reda på vad just du svarat.

Den största utmaningen med anonymitet är att koderna kommer behöva skickas ut till enskilda personer. Skickas koder via post kan detta randomiseras, men skickas en kod på mejl så finns en koppling mellan person och kod. För att vara helt säker på att ingen inom organisationen ska veta vilken kod som är kopplad till vilken person, så säkerställs anonymitet som mest genom att anlita en extern part att utföra undersökningen. Då vet du att du är helt anonym och ingen på din organisation kan komma åt enskilda svar.

 

Hur säkerställer Enkätfabriken anonymitet?

I Enkätfabrikens medarbetarundersökningar är respondenterna helt anonyma. Enkätfabriken är den enda part som ansvarar för och skyddar varje respondents anonymitet, så att medarbetarna känner sig trygga när de lämnar sina svar. Svaren finns bara tillgängliga i våra system, och vi vidtar dessutom följande åtgärder:  

  • Vi redovisar inte resultat för grupper bestående av fem eller färre respondenter
  • Vi anonymisera svar på fritextfrågor för att säkerställa att respondentensidentitet inte kan röjas 
  • Vi garantera säkerheten på våra servrar

Vi hoppas denna artikel gav klarhet kring anonymitet. Om du har ytterligare funderingar kring anonymitet i medarbetarundersökningar får du gärna kontakta oss via länkarna nedan!

 

Medarbetarundersökningmedarbetarundersökning

Mollie Rey Ellam och Daniel Sturesson är projektansvariga för medarbetarenkäter.

→ Läs mer om Enkätfabrikens medarbetarundersökning här!

→ Kontakta oss direkt för en medarbetarenkät eller undersökningar

anonymitet i medarbetarundersökning