Integritetspolicy

Integritetspolicy

Introduktion

Enkätfabriken värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Enkätfabriken arbetar utifrån gällande lagar och regler för personuppgiftskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Enkätfabriken samlar in och hur denna används.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som är relevanta för den aktuella studien/undersökningen. Oftast behandlas – men är inte begränsat till – kön, ålder och geografisk placering. För att se vilka personuppgifter som behandlas i just den studien/undersökningen du är inbjuden till, var god se respektive projektbeskrivning.

Skydd av personuppgifter

Personuppgifter lagras i en separat del av Enkätfabrikens filsystem dit enbart ett fåtal anställda har tillgång. Utanför detta låsta filsystem är all data anonymiserad och det finns ingen möjlighet att koppla ett svar till en specifik individ. Filsystemet skyddas dels av åtkomstbegränsningar, dels av en 4096 bitars kryptering. När Enkätfabriken tar emot personuppgifter görs detta via säkra kanaler. I de fall vi behöver kommunicera personuppgifter till underleverantörer, exempelvis tryckeri eller postföretag sker detta också via dessa säkra kanaler.

De som tar del av personuppgifterna

Vilka vi delar uppgifter med skiljer sig mellan olika uppdrag. I vissa uppdrag är det enbart vi själva som hanterar uppgifter, medan det i andra fall krävs att underleverantörer tar del av uppgifter. Det gäller exempelvis när enkäter ska tryckas. I de fallen skickas register till tryckeri som hanterar arbetat med att skicka ut enkäter. I alla fall då underleverantörer hanterar personuppgifter finns ett avtal som säkerställer att underleverantören hanterar personuppgifter enligt samma principer som vi själva.

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Beroende på typ av uppdrag tar Enkätfabriken AB, organisationsnummer 556883-4757, en av dessa två roller i uppdraget. I båda fallen hanterar Enkätfabriken dina personuppgifter på samma, säkra och konfidentiella sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt ”Vilka rättigheter har du”.

Behandling av personuppgifter

Varför vi behandlar personuppgifter skiljer sig mellan olika uppdrag. Det är våra uppdragstagare som av olika anledningar genomför undersökningar. I samband med dessa hanterar vi personuppgifter för att kunna samla in svar från de målgrupper som uppdragen berör.

Uppgifter i system

Dina personuppgifter sparas i upp till 80 dagar efter att ett projekt har avslutats. Efter denna period anonymiseras all data och alla personuppgifter kopplade till projektet tas bort. Efter denna period finns det inte längre någon möjlighet att koppla ditt svar till dig som individ.

Vid studier som löper över en längre period, exempelvis studier där samma person svarar på uppföljande frågor år efter år, räknas 80 dagars perioden från dagen då hela studien avslutas. Om etikprövning medger kan det även i undantagsfall lagras uppgifter vid längre perioder.

Dina rättigheter

Du har rätt enligt dataskyddsförordningen att kostnadsfritt, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Enkätfabriken behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.

Därtill har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter samt rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Eventuella ändringar i policy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn.

Enkätundersökningar

Övriga frågor

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Kontakta Enkätfabrikens dataskyddsombud på dpo@enkatfabriken.se