Vad består en webbpanel av?

Vad består en webbpanel av?

Vad är en webbpanel?

En webbpanel är ett internetbaserat forum där deltagare får erbjudande att svara på enkätundersökningar. En av webbpanelens styrkor är att den består av deltagare som tackat ja till att delta i enkätundersökningar och har ofta ett intresse av att svara på enkätundersökningar.

Webbpanelen är en relativt ny insamlingsmetod och föddes i samband med att datainsamlingsmetoder succesivt digitaliserades på 1990-talet, ex enkäter via email och webben. Internet gjorde det inte bara enklare att kommunicera med andra människor utan förkortade också geografiska avstånd. Webbpaneler har idag många styrkor så som dess kostnadseffektivitet, höga kvalitet, snabbhet för att inte glömma möjligheten att nå ut till människor världen över.

 

När passar det att använda sig av en webbpanel?

Webbpanel är en mångsidig datainsamlingsmetod. Det är en metod som passar bra för att mäta trender och förändringar över tid, exempelvis genom att bevaka individer och grupper under perioder. Med hjälp av paneler kan vi få information om konsumtionsvanor likväl som träningsrutiner. Idag finns det många olika webbpaneler, stora som små och det används av såväl forskare, som politiker till marknadsundersökningsföretag.

Deltagargrupper i paneler består av olika åldrar, kön, personer med olika intressen och hjärtefrågor etc. Inom forskning kan webbpanelen fördelaktigt användas för att för att göra olika urval i deltagargruppen och då även jämföra olika grupper med varandra. Här värdesätts webbpanelers snabbhet, men också möjligheten att göra urval baserat på kön, ålder och hemort, etc. Det här kan va extra intressant då man tittar på exempelvis väljarsiffror inför ett kommande val. För marknadsundersökningsföretag så används ofta webbpaneler vid varumärkesundersökningar, samt kund- och marknadsundersökningar.

 

Hur rekryteras respondenter till en webbpanel?

Webbpaneler är beroende av dess deltagare. Det finns olika rekryteringsmetoder för webbpaneler men den mest tillförlitliga rekryteringsmetoden anses vara direktrekrytering med sannolikhetsurval. Denna metod går ut på att rekrytera deltagare med hjälp av stickprov. I Sverige sker detta genom att välja personer utifrån en lämplig urvalsram, exempelvis folkbokföringsregister, eller svenska personnummer. De utvalda personerna kontaktas sedan och får en förfrågan om de vill bli en del av webbpanelen. En annan vanlig rekryteringsmetod är självrekrytering, då lockar man deltagare att delta i panelen med hjälp av reklam eller ekonomiska incitament, vilket är en mer omtvistad metod. Ytterligare en rekryteringsmetod är mixad rekrytering som bygger på att slå samman flera webbpaneler. Fördelen med den här rekryteringsmetoden är att man under undersökningen får tillgång till en bredare urvalsgrupp.

 

Vilka respondentgrupper kan man nå i en webbpanel?

Genom en webbpanel kan man nå flera respondentgrupper. Du hittar bland annat pensionärer och studenter, som är personer som ofta har mer ledig tid än andra vuxna och därav har en större möjlighet att delta i webbpanelen. Pensionärer och studenter behandlar ofta deltagandet som ett jobb och är mer benägna att medverka på grund av ekonomiska incitament. Även konsumenter är en stor respondentgrupp i webbpaneler, en grupp som har ett intresse av att utrycka sin åsikt om en produkt eller tjänst. Du når såklart även andra grupper som är med i webbpaneler av olika orsaker och anledningar.

 

Tips!

Läs även fördelar och nackdelar med webbpaneler.

Du kan också läsa mer om hur Enkätfabriken jobbar med webbpaneler här.

vad består en webbpanel av