Hur fungerar incitament?

Hur fungerar incitament?

Det är vanligt att använda gåvor som en metod att öka svarsfrekvensen i stora undersökningar, som en form av ersättning för insatsen. Det kan locka fler att svara på undersökningen, då respondenterna får något för sitt jobb. Dessa gåvor som skickas ut i samband med undersökningar kallas incitament.

Alla som utför en enkätundersökning önskar självklart ett så stort svarsunderlag som möjligt. Det vill säga en hög svarsfrekvens. Ju fler svar en undersökning får, desto pålitligare blir undersökningen och dess resultat.

Ett sätt att öka svarsfrekvensen är genom olika typer av gåvor, så kallade incitament. I de fall undersökningar kräver större engagemang och tid av respondenten kan det många gånger räcka att ge en symbolisk ersättning i form av godis eller en biobiljett för att höja svarsfrekvensen. Däremot är det viktigt att ersättningen inte uppfattas som en muta. Det innebär att ersättningen måste var skälig, given förväntad motprestation.

Incitament behöver inte kosta!

I flera fall fungerar psykologiska incitament minst lika bra som ekonomiska. Att som respondent uppleva att man gör skillnad genom sitt deltagande kan många gånger var mer än tillräckligt som motivation. I Lärarbarometern, som Enkätfabriken gör i samarbete Lektion.se, bidrar varje respondent  till att skänka pengar till Svenska Afghanistankommittén genom sin medverkan. Svenska Afghanistanskomittén arbetar för att fler barn ska få gå i skolan.

Läs gärna mer om SAKs arbete här: https://sak.se/vart-arbete/utbildning

Ersättning studie