Probing metoden – Utforma frågor till barn och unga

Probing metoden – Utforma frågor till barn och unga

Att ställa frågor till barn och unga om olika aspekter som rör deras liv och samhället i stort är en väldigt viktig fråga. Vad vi vet kommer den bli ännu viktigare 2020 då barnkonventionen blir lag. På Enkätfabriken jobbar vi noga med forskningsbaserade metoder i våra frågeunderlag och undersökningar. Det gör vi för att få så pålitliga underlag som möjligt. I det här avsnittet berättar vi om Probing metoden som är användbar vid undersökningar riktade till barn och unga.

 

Enkäter till små barn
Probing metoden

En metod vi använder för att testa vårt frågeunderlag är genom kognitiva intervjuer. I denna typ av intervju fokuserar vi på hur svarsprocessen ser ut. Frågorna ska vara i princip klara när de testas. De är också viktigt att testa på ”riktiga” respondenter som normalt skulle ingå i målgruppen. Probing metoden används ofta på yngre målgrupper då den inte kräver lika mycket av testpersonen.

Hur går det till?

Probing innebär att man ställer olika fördefinierade frågor om underlaget, helst i samband med att enkäten fylls i av en testperson i realtid. Intervjuaren sitter alltså i optimala fall bredvid testpersonen och ställer olika frågor om frågeunderlaget: Hur tolkar du detta ord? Vad betyder detta för dig? Saknar du något svarsalternativ? Och så vidare. Vilka frågor man ställer under själva intervjun bestäms i stor grad på förhand vid en noggrann genomgång av underlaget och eventuella problem. Däremot ställs även mer spontana frågor under intervjuns gång utifrån hur respondenten svarar på frågorna.

Svarsprocessen registreras under hela intervjun och efter intervjun markeras alla feltolkningar, förklaring som varierar, m.m. Att göra kognitiva intervjuer en fråga om resurser och tid. Ofta är 5-10 testpersoner är lagom nivå. Ju fler man gör, ju fler saker upptäcks dock.

 

Vad har vi lärt oss av dessa intervjuer?

När målgruppen är barn och unga är det ännu viktigare att testa frågeunderlaget med kognitiva intervjuer! ju yngre målgrupp desto viktigare att testa, då det uppkommer fler saker som behöver förändras i yngre målgrupper. Resultatet ifrån de pilottester som genomfördes för MUCFs undersökningar 2018 var att klart fler frågor än planerat kräver förtydliganden, förenkling eller tillägg av utförligare förklaringar av olika begrepp. Många frågor justerades innan frågeunderlaget sågs som slutgiltigt.

Vårt tips är alltså, om du ska intervjua eller på övriga sätt ställa frågor till barn och unga – gör noggranna tester av frågorna! På detta sätt undviker man många misstolkningar, svårigheter och kan minska det interna bortfallet (andelen som hoppar över en fråga) vilket gör att validiteten och reliabiliteten i resultatet höjs.

Vill du veta mer?

Enkätfabriken jobbar vi med elevundersökningar, drogvaneundersökning, LUPP-analys, med fler undersökningar riktat till yngre målgrupper.

Kontakta oss så hjälper vid dig!

 

 

Probing Metoden

Läs också