Gör medarbetarundersökningar någon nytta?

Gör medarbetarundersökningar någon nytta?

Gör medarbetarundersökningar någon nytta?

Medarbetarundersökningar har under den senaste tiden fått ta emot en hel del kritik, varav en del faktiskt är rättfärdigad. Kritiker menar bland annat att medarbetarundersökningar ofta blir för svårtolkade. De finns också de som menar att det inte går att agera på resultaten. Detta är ofta på grund av att frågorna byts ut mellan undersökningstillfällena. En annan aspekt som många ifrågasätter är att det ofta görs jämförelser mellan avdelningar och organisationer. Jämförelser som egentligen varken kan eller bör jämföras.

Kritik riktats också mot undersökningstypen i sig, då den anses gå mer mot att bli en popularitetstävling. Chefen eller företaget med högst arbetarnöjdhet belönas i tävlingen. Detta utan att faktiskt ta hänsyn eller via intresserad av de åsikter som de anställda har försökt förmedla i undersökningen.

Fallgropar att undvika

Medarbetarundersökningar riskerar att stjälpa mer än att hjälpa om det är fel fokus på varför undersökningen görs. En viktig faktor att tänka på är att inte undersöka sådant som inte går att åtgärda från första början. Frågar du exempelvis de anställda om de är nöjda med sin lön, så ges den anställda en uppfattning om att lönen går att påverka. Risken finns att fallgropar som denna endast bidrar till ökad frustation för den anställde (de waal, 2014). Frustation från de anställda skapar i sin tur frustation hos ledningen, eftersom syftet med processen inte fungerar. En viktig punkt att tänka på är därför att undvika frågor som inte går att påverka i slutändan. Trots att det kan innebära risker med att genomföra en (dåligt designad) medarbetarundersökning, så bör man komma ihåg fördelarna med en väl genomförd undersökning som leder till förändringsarbete (Spector, 1997).

Som ovan nämnt är det viktigt att ha ett formulär som är lätt att tolka för att få bra resultat. Undersökningen ska också kontinuerligt vara av samma typ, så att det går att jämföra resultat över tid.

Ett utvecklat koncept av medarbetarundersökningar

För att undvika fallgroparna och leverera undersökningar som faktiskt leder till utveckling har vi på Enkätfabriken sett över vårt koncept. Under 2017-2018 har vi arbetat med att utveckla våra medarbetarundersökningar. Målet är att medarbetarnas åsikter kommer fram och fokus ligger på att resultaten ska leda till utveckling. Det nya konceptet har bland annat resulterat i ett utvecklat frågeunderlag, som tydligt grundar sig i forskning.

Underlaget inkluderar frågor framtagna utifrån de områden som systematiskt har en påverkan på övergripande medarbetarnöjdhet. För att även se till att analysarbetet är bland de bästa så har vi också förfinat vår analysmodell. Utifrån utvecklingsarbetet så har vi tagit fram en modell för medarbetarundersökningar som vi alltid jobbar vidare med och uppdaterar, så att ni blir erbjudna en tjänst som är förankrad i forskningsrekommendationer och välprövade metoder. Vi berättar gärna mer om hur vi skräddarsyr och anpassar undersökningar efter organisation.

 

 


Referenslista:

De Waal, A. (2014). The employee survey: benefits, problems in practice, and the relation with the high performance organization. Strategic HR Review, 13 (6).

Spector, P.E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. London: Sage.

medarbetarundersökning forskning