Hur viktig är en hög lön?

Hur viktig är en hög lön?

En studie fann att anställda tyckte det var viktigare att ha intressanta arbetsuppgifter än att ha en god lön. När man i sin tur frågade cheferna trodde de tvärtom. Att de anställda hellre ville ha hög lön än intressanta arbetsuppgifter (Kovach, 1995).

Lönens betydelse

Forskning visar faktiskt att det finns ett mycket litet samband mellan lönenivå och arbetstillfredsställelse. Däremot finns ett starkare negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och rättvis lön (i jämförelse med andra som utför samma arbete). Rice, Phillips och McFarlin (1990) fann i sin studie att det för en majoritet av medarbetarna var ytterst viktigt att löneförhandlingar var rättvisa. En annan viktig faktor var att alla behandlades lika, även om lönerna kunde variera.

Flera andra forskare (Giddens, 1989; Daft, 1983) menar att trots att lönen inte motiverar till högre produktivitet eller tillfredsställelse, så har den ändå ett starkt symboliskt värde för individen. En ekonomisk belöning är det erkännande en anställd får för en god insats. Lönen bidrar även till att placera mottagaren i en social kategori och ett socialt skikt. Därmed kan lönen vara en bidragande faktor till hur en anställd upplever sitt arbete. Om en viss lönenivå och därmed ett viss socialt skikt är viktigt för en individ, får den då konsekvenser för dennes inställning till sitt jobb och hur den upplever att dennes insatser är värderade (Jacobsen och Thorsvik, 2008).

Vad är viktigt för anställda?

I studien framkommer det att tillfredställelse med sina arbetsuppgifter är viktigare än en hög lön. Däremot har lönen en avsevärd roll för individen som ett symboliskt värde. De bästa sättet att ta reda på om dina medarbetare är nöjda är att fråga vad de anser skulle göra dem mer nöjda med sin arbetsplats. Vad som är viktigt kan variera från person och arbetsplats, däran bör också du anpassa dig efter dina medarbetares behov. Genom att göra medarbetarundersökningar får du insikter i vad medarbetare tycker är bra och dåligt på arbetsplatsen. Du kan se vad de tycker behöver förändras och undersökningar tillåter frisvar.

Vill du veta mer om hur vi kan utforma undersökningar för in arbetsplats?

Kontakta Jennie!

medarbetarundersökningar

 

 


Referenslista

Daft, R. (1983). Organization theory and design. West Publishing Company, College & School Division.

Giddens, A. (1989). Sociology. Cambridge: Polity Press.

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur.

Kovach, K. A. (1995). Employee motivation: Addressing a crucial factor in your organization’s performance. Employment Relations Today, 22.

Rice, R.W., Phillips, S.M., & McFarlin, D.B. (1990). Multiple Discrepancies and Pay Satisfaction. Journal of Applied Psychology, 75(4).

 

Läs också