4 anledningar att göra medarbetarundersökningar

4 anledningar att göra medarbetarundersökningar

Varför ska man göra en medarbetarundersökning? Vi har listat 4 anledningar att göra medarbetarundersökningar. Förslagen grundar sig i hur företag och organisationer väljer att jobba med medarbetarenkäter idag, samt vad forskning säger i ämnet.

Undersök problem
1. När ni behöver identifiera och kartlägga specifika problem i organisationen: Exempelvis vid hög arbetsbelastning

En medarbetarundersökning är en väldigt lämplig metod när man vill undersöka och identifiera problem hos medarbetarna. Ni kan då välja att undersöka bestämda aspekter på företaget som ni upplevt att medarbetarna tycker är problematiskt. Vissa undersökningar har ett tydlig fokus på en eller ett par aspekter och inget annat, som till exempel att kartlägga de anställdas välmående i relation till hög arbetsbelastning och lite tid till återhämtning. Här finns det hög anledning att göra en medarbetarundersökning för att kartlägga vad som är exakta orsakerna och ta reda på hur ni kan lösa problemen.

anställdas åsikter
2. För att höra anställdas åsikter (Genom NMI)

Vill ni som organisation veta vad medarbetarna tycker om att jobba på arbetsplatsen och låta dem anonymt komma till tals? Då finns det anledning att göra en medarbetarundersökning. I undersökningen läggs då ett fokus på frågor som lyfter anställdas åsikter. Det blir ur ett ett större perspektiv och inkluderar frågor kring arbetssituation, arbetsgrupp och organisation. Undersökningstypen är en av de vanligaste idag och innefattar ofta indexmått, som till exempel NMI (Nöjd-Medarbetar-Index).

 

Varför ska man göra en medarbetarundersökning

3. Använd det som ett verktyg för affärsutveckling

Det finns även anledning att använda medarbetarenkäter som ett verktyg för affärsutveckling. Det är något som har vunnit mark under den senaste tiden, för att höra hur anställda ser på arbetet i relation till företagets mål. Undersökningen inkorporerar då frågor om företagets mål och strategier. Det blir inte bara fokus på den anställdes syn på sin arbetssituation, utan även hur personalen arbetar för att uppnå företagets mål och visioner. Detta gör att andra relevanta åsikter och arbetssätt kommer med i mätningen.

 

Företagsstyrning medarbetare
4. Som verktyg för företagsstyrning (för ökad effektivitet) 

En sista anledning att använda medarbetarundersökningar är att se det som ett verktyg för företagsstyrning. Då undersöks hur medarbetarna upplever att arbetet fungerar och hur effektivt det är. Genom undersökningen får ledningen nya insikter på hur de kan hjälpa personalen att prestera bättre. Relevanta delar som till exempel effektiviteten i organisationen, hur kedjan mellan kunder och leverantörer fungerar, hur samarbetet mellan olika organisationer fungerar och så vidare undersöks. Detta är delar som de anställda dels har stor insyn i. De kommer dagligen i kontakt med frågorna genom sitt arbete och delarna är sådant som påverkar organisationens prestation. I denna typ av undersökning tar man  hänsyn till organisationens nuvarande läge och diskrepansen till dess önskade läge, något som ger stor nytta i utvecklingsarbetet.

Mer än arbetsmiljö och nöjdhet

Många gånger tänker vi på arbetsmiljöfrågor och medarbetarnöjdhet när vi hör medarbetarenkäter. Vi hoppas dessa ’4 anledningar att göra medarbetarundersökningar’ breddat perspektivet och visat på nya sätt att utveckla nästa medarbetarundersökning. Kontakta gärna oss om du är nyfiken på någon av undersökningarna.

 

Ansvarig projektledare: Daniel Sturesson

Publikation: Lovisa Valentino

 

→  Läs mer om medarbetarundersökningar

→  Kontakta oss för prisförslag & koncept

 

anledningar att göra en medarbetarunderöskning