10 steg för att göra en enkätundersökning

10 steg för att göra en enkätundersökning

10 steg och förklaringar kring hur du gör en enkätundersökning. Anpassad till dig som jobbar på företag eller inom en organisation.

 

 1. Bestäm syftet med enkätundersökningen. Vad vill du få ut av den?
 2. Definiera målgruppen som ska svara på enkäten.
 3. Ta fram ditt urval. Bestäm hur du ska välja ut de svarande!
 4. Bestäm metod. Webbenkät, intervjuer eller pappersenkät?
 5. Ta fram ditt frågeunderlag.
 6. Genomför enkät & informera de svarande om den.
 7. Höj svarsfrekvensen för säkrare beslutsunderlag
 8. Analysera och sammanställ resultatet.
 9. Presentera resultaten och utvärdera era prioriteringsområden för utveckling
 10. Jobba med resultaten!

 

Få ihop en lyckad enkätundersökning. Med dessa 10 punkter blir du guidad igenom processen för en undersökning. Nedan förklarar vi de olika stegen mer ingående, men länkar till tips och fördjupningar!

 

Enkätundersökning företag

 

1. Bestäm syfte med enkätundersökningen

Eftersom du läser detta sitter du nog och funderar på om du ska göra en enkätundersökning. Och har redan ett syfte och mål du vill nå. Innan man påbörjar sin enkät behöver man klargöra vad man vill få ut av undersökningen. Skriv ned ditt ”Varför” och gärna 1 – 3 långsiktiga mål du har med undersökningen.

 

2. Definiera målgruppen som ska svara på enkäten

När du vet ditt varför och har ett mål, så är det bra att kartlägga vilka som ska svara på enkäten. Vem ska svara för att du ska få den information du behöver? Det kan exempelvis vara existerande kunder, dina medarbetare, en bred okänd massa eller en väldigt specifik grupp, exempelvis ”endast personer som äger en bostadsrätt”. Du behöver bara gör en skiss här, så att du har en tydlig grund för nästa steg där du fördjupar dig i ditt urval.

 

3. Ta fram ditt urval

Ditt urval är målgruppen du tänkt kontakta för att få svar på enkäten. Det finns många olika sätt att välja urval, inom forskning brukar man prata om sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.

 • Sannolikhetsurval är slumpmässigt, utan inflytande från avsändaren och används för att få representativitet. Det används vid storskaliga enkäter.
 • Icke-sannolikhetsurval används när du vet vilka du vill ska svara, exempelvis du vill bara fråga singlar eller bara de som har en hyresrätt. Eller kanske dina kunder.

Inom dessa finns flera olika sätt att välja urval, exempelvis randomiserade urval, systematiska urval, flerstegsurval, snöbollsurval osv. Vi kommer inte gå igenom alla dessa eftersom detta är en guide för företag och organisationer. Ofta beställer företag enkätundersökningar med ett urval av sina kunder eller sina medarbetare, men också såklart slumpmässiga urval för få åsikter från en bred massa (här används webbpaneler och register). Som enkätundersökningsföretag kan vi såklart hjälpa dig med urval och metoden att nå dem, som vi gårigenom i nästa steg.

 

Enkätundersökning företag

 

4. Bestäm metod

Nästa steg är att bestämma metod, som beror på ditt syfte. I metodsteget bestämmer du dels om du vill ha en kvantitativ eller kvalitativ undersökning, samt om du ska använda dig av webbenkäter, postala enkäter eller intervjuer i din enkätundersökning.

 • Kvalitativa undersökningar görs ofta med ett begränsat urval och används för att kunna ställa mycket följdfrågor och ofta för att ta reda på hur människor tänker och ser på saker. Vid kvalitativa undersökningar görs ofta intervjuer.
 • Kvantitativa undersökningar används om du vill nå många och få en stordatamängd. Det kan visa på trender och åsikter, är strukturerade och statistiska. Du får välgrundade underlag för beslut, men du missar de fördjupande och resonerande svar.
 • Webbenkäter är en av de vanligaste metoderna vid en enkätundersökning. Du skickar ut en länk för enkäten till din målgrupp, så kan de enkelt svara via dator, padda eller mobil.
 • Postala enkäter har visat sig ge högre svarsfrekvens när du har äldre målgrupper. Ibland har man heller inte tillgång till mejladresser, och då är postadresser enklare att få tag i. Läs gärna vår artikel Skicka en online enkät eller postala enkäter om du vill ha vägledning.
 • Intervjuer är till fördel vid fördjupande frågor och har också fördelen att intervjuaren kan förklara frågor som kan vara svåra att förstå. Intervjuer går att göra per telefon, via webbsamtal eller i verkligheten. Ibland används även fokusgrupper, där en hel grupp blir intervjuad.

 

5. Ta fram ditt frågeunderlag

Alla punkter hittills är viktiga att jobba igenom ordentligt för att utföra en bra enkätundersökning, men frågeunderlaget är något som tar speciellt mycket tid och eftertänksamhet. Det finns mycket forskning på just enkätdesign och frågeformulering som man bör läsa på om innan man gör sin enkät. Några av de viktigaste punkterna är att inte ställa ledande frågor, att gruppera sina frågor och ställa de i en bra ordning. Du kan läsa våra 5 tips för ett bra frågeunderlag här. Obs! Innan du börjar skicka ut din färdiga enkät, så är det viktigt att du har testat den, samt reviderat eventuella problem och utmaningar som uppstår i pilottestet.

 

6. Genomför enkäten och informera dina respondenter

Nu är det dags att skicka ut enkäten och samla in svar! I samband med detta är det viktigt att informera respondenten om enkäten. Ofta vill man som svarande veta hur lång tid det kommer ta att svara, om man är anonym och att det finns en integritetspolicy. För din del kan det vara också bra att säkerställa att den svarande tillhör den målgrupp som du undersöker.

 

7. Höj svarsfrekvensen för säkrare beslutsunderlag

Ju fler som svarar, desto högre representativitet. Helst vill du ju att 100% av alla du skickat till ska svara, men så är sällan fallet. För att öka svarsfrekvensen finns många metoder, bland de vanligaste finns att skicka påminnelser till de svarande. Läs om 5 tekniker som höjer svarsfrekvensen här.

 

Analysera enkätunderöskning

8. Analysera och sammanställ resultatet

Vi börjar närma oss slutet på undersökningen, svaren är insamlade och det är dags att sammanställa dem. Hur man gör en analys och sammanställer resultat kan variera. Gör du mindre omfattande webbenkäter samlas all data direkt i webbenkätverktyget, där du får en sammanställning för varje fråga och du kan göra din analys där. För övriga metoder krävs ofta en hel del arbete och omfattningen påverkar såklart tidsåtgången.

Tänk på att statistik och analys i grunden är vetenskapligt och matematiskt, där verksamma har många års studier i ämnet. På Enkätfabriken har vi analytiker med programmeringskunskaper som sammanställer resultat i rapporter till våra kunder på ett överskådligt sätt. När vi jobbar med pappersenkäter använder vi vår scanningscentral för att läsa in svaren digitalt, när vi jobbar med telefonintervju så lägger våra intervjuar in resultaten direkt i vårt enkätverktyg.

 

9. Presentera resultaten och utvärdera era prioriteringsområden för utveckling

Nu är det bara att presentera resultat för en ledningsgrupp eller kollegor. Titta på vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Gör med fördel en prioriteringsmatris för att få en tydlig struktur som hjälper er i framtida arbete.

 

10. Jobba med resultaten!

Nu har du dina prioriteringsområden, ett pålitligt beslutsunderlag och kan jobba mot dina långsiktiga mål på ett strategiskt sätt.

 

Redo att genomföra en enkätundersökning?

Vi hoppas denna artikel har guidat kring hur du genomför en enkätundersökning från början till slut. Behöver du hjälp med hela eller delar av processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Vårt fokus är att jobba med undersökningar som leder till utveckling för våra kunder, men också samhället. Du kan läsa mer om Enkätfabriken här och läsa mer om oss som jobbar här på Kontakta oss sidan.

 

Se tjänster →

 

Alla bilder hämtade från Unsplash.

Enkätundersökning