Vad är webbpaneler?

Vad är webbpaneler?

Webbpaneler är en allt växande källa till datainsamling. De är mångsidiga i sina användningsområden och det är kreativiteten som sätter gränserna. Det går dock att identifiera fyra huvudsakliga användningsområden för webbpaneler.

4 användingsområden för webbpaneler

1. Eftersom webbpanelers respondenter redan har gått med på att svara på enkäter, så är det lättare att få svar från samma respondenter på en rad enkäter över en kortare tid. Det innebär att det är passande för studier som pågår under en längre tid, så kallade longitudinella studier.

2. Webbpaneler är utmärkt att använda vid experiment, där respondenterna kan delas in i slumpmässiga grupper och få varierande behandling.

3. Det tredje är för kommersiellt bruk som till exempel willingness-to-pay studier. I dessa studier undersöks exempelvis hur benägna respondenter är att betala en viss summa för en viss vara. Det kan också vara att få insikter i hur ett varumärke konkurrerar jämfört med andra välkända märken.

4. Till sist har webbpaneler även börjat användas i allt större utsträckning av den akademiska sfären, med till exempel opinionsundersökningar.

Fördelar

Den stora fördelen med webbpaneler är att det är billigare än andra insamlingsformer samt att det ofta går väldigt fort att få in en stor mängd data. Eftersom webbpaneler inte kräver intervjuare eller pappersmaterial går kostnaderna ner. När en ny undersökning finns tillgänglig får de utvalda respondenterna ett mail eller en notis om att de nu kan besvara en enkät. Detta sker digitalt och så fort enkäten är inlämnad finns svaren tillgängliga för analys. En ytterligare unik egenskap som gör webbpaneler till en användbar insamlingsform är det faktum att det går att nå extremt specifika respondentgrupper. Detta är möjligt därför det första varje respondent får göra när de går med i en webbpanel är att fylla i information om sig själva. Därmed går det att göra undersökningar med de som är hundägare, bor i en villa eller äger en Volvo, utan en massa onödiga mellansteg.

Summering

Det finns alltså i dagsläget fyra huvudsakliga användningsområden för webbpaneler. Dessa är för longitudinella studier, experiment, för kommersiellt bruk och för akademiskt bruk. De stora fördelarna med webbpanelsundersökningar är att det är billigt och det går fort att få in data. Dessutom erbjuder de en unik möjlighet till väldigt specifika urval som är betydligt svårare med andra insamlingsmetoder.

 

 

Webbpaneler