5 tekniker som höjer svarsfrekvensen

5 tekniker som höjer svarsfrekvensen

Det finns ingen universallösning för att uppnå en god svarsfrekvens och/eller som fungerar för alla slags undersökningar. Undersökningar har olika förutsättningar beroende på faktorer som urval och ämnesområde. Detta kräver att val av metod och teknik anpassas för varje specifik undersökning.

Dock finns det vissa tekniker som generellt bör hållas i åtanke vid konstruktion, planering och genomförandet av en undersökning. Vi har listat fem tekniker för att höja svarsfrekvensen:

  1. Tydligt lyfta fram företaget bakom undersökningen, då det skapar trovärdighet.
  2. Analys av aktuell målgrupp före undersökning.
  3. God grafisk design som är lättnavigerad oavsett plattform.
  4. Erbjuda enkäten på olika språk.
  5. Fokus på inre motivation hos deltagarna.

 
Människor är mer benägna att acceptera en förfrågan om de känner att den kommer från en trovärdig organisation. Lyft därför alltid fram varumärket bakom undersökningen. Om man ser organisationen som en auktoritet, med befogenhet att samla in information, kan även känslan av att ens privatliv kommer att skyddas i undersökningen stärkas.

Analysera alltid aktuell målgrupp för att utröna vilka tekniker som fungerar bäst på den. Detta bör göras före det att enkätundersökningen designas. Den grafiska designen ska alltid utformas så att enkäten är lättillgänglig, överskådlig och enkel för respondenten att genomföra. Enligt Self-Determination Theory ger inre motivation det starkare engagemanget hos respondenten och är därmed även den viktigaste faktorn för att uppnå en hög svarsfrekvens.

Vi använder ett flertal metoder för att få upp svarsfrekvensen på våra undersökningar.
Ta kontakt med oss för att veta mer!