6 punkter för en bra medarbetarundersökning

6 punkter för en bra medarbetarundersökning

Hur du skapar en trivsam arbetsplats för alla, där dina medarbetare känner sig nöjda och är effektiva är en svår fråga. De enda som kan ge dig svar är faktiskt dina medarbetare. Genom att lyssna på deras åsikter kan du få indikationer på hur de ser på sin arbetssituation idag och vad de önskar att förändra. Det handlar tyvärr inte bara om lön, arbetstider och kollegor.

Vi önskar att vi kunde ge dig en enkel förklaring och modell kring vad som gör medarbetarna nöjda. Tyvärr fungerar metoderna precis som med andra delar av forskningen inom arbete- och organisationspsykologi, att det finns en mängd områden som är kopplade till hög arbetstillfredsställelse. En mängd områden som alla bör undersökas för att få rättvisa och tydliga direktiv.

Faktorer som påverkar

Eftersom att olika studier säger olika saker kan det vara svårt att få en samlad bild kring ämnet. Det går inte heller att komma ifrån att varje medarbetare är en individ och har olika åsikter om arbetssituationen. Genom att göra en medarbetarundersökning försöker man finna systematiska faktorer gällande arbetet som påverkar medarbetarnas nöjdhet överlag. Som exempel kan det vara så att en stor andel av medarbetarna upplever brister i den fysiska arbetsmiljön, vilket kommer att ha en påverkan på den övergripande nöjdheten hos medarbetarna. Genom att identifiera bristerna i arbetsmiljön kan organisationen försöka förbättra denna. Det genererar i sin tur en högre nöjdhet hos medarbetarna.

I det koncept för medarbetarundersökningar som Enkätfabriken erbjuder, tittar vi på flera olika frågor och områden som visat sig ha ett samband med medarbetarnas nöjdhet/arbetstillfredsställelse.

6 punkter att ta hänsyn till i en medarbetarundersökning: 

  • Arbetsuppgifter
  • Ledarskap
  • Utbildning och utveckling
  • Samarbete
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Arbetsrelaterad stress

Punkterna är alla viktiga i arbetet att kartlägga vad medarbetare tycker. Genom att utforma undersökningar med dessa 6 punkter hjälper vi dig att hitta indikationerna och svaren du behöver för att utveckla arbetsplatsen. Med mångårig branscherfarenhet och forskning i ryggen hjälper vi dig gärna.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med medarbetarundersökningar!