Så ställer du frågor till yngre barn

Så ställer du frågor till yngre barn

När du ska ställa frågor till yngre barn finns det fler faktorer att ta i hänsyn till jämfört med andra undersökningar. I den här artikeln går vi igenom våra lärdomar från de metodtester vi genomfört med barn mellan 6-12 år under hösten.

Enkätfabrikens metodtester 

På Enkätfabriken har undersökningar med fokus på barn och unga varit ett eget affärsområde under många år. I samband med att barnkonventionen skulle bli lag ville vi öka vårt fokus på denna typ av undersökningar ytterligare, och på det sättet stärka barns röst i samhället.

De undersökningar vi arbetat med hittills riktar sig ofta till äldre barn, från högstadiet och uppåt. Därför bestämde vi oss för att börja lära oss mer om undersökningar till yngre barn. Vi tog fram en enkät som hade utgångspunkt i några utmaningar som barn kan ha i undersökningssammanhang och vi inspirerades av existerande elevenkäter. Vi var sedan ute i fyra skolor och genomförde test av enkäten i olika klasser, från förskoleklass och 6-åringar till en sexa.

Vi tror på barns förmåga att delta i undersökningar och att de sannolikt kan svara på mer än vad vi tror. I förberedelserna ingick pilotintervjuer med barn som var mellan 6 och 8 år. Då dessa var avklarade och frågeformuläret korrigerat gav vi oss ut i skolorna.

Genomförande & bemötande

Då enkäten genomfördes i skolmiljö var de flesta av frågorna i enkäterna skolrelaterade. Genomförandemetoden var genom ett webbverktyg. För de barn som har svårt med läsningen, fanns det möjlighet att använda talsyntes och få frågorna upplästa.

Generellt för alla klasser vi träffade kan sägas att barnen var engagerade, de ställde mycket frågor under genomförandet och en vanlig återkoppling var att det kändes bra att bli tillfrågade om åsikter och upplevelser. Det var skönt att få göra sin röst hörd.

Vi stötte givetvis även på en del utmaningar. Dessa utmaningar var välkomna då det är i dem vi kan utveckla enkäterna för att fungera bättre i målgruppen framöver.

Att tänka på när du ställer frågor till yngre barn
  • Vid genomförande i skola, säkra att det sker i halvklass.
  • Lärarna behöver vara väl införstådda i undersökning och syfte, barnen ställer mycket frågor under genomförandets gång.
  • För yngre barn (6-7 år), använd inte matrisfrågor, där flera påståenden sätts samman med gemensam svarsskala.
  • De yngre barnen bör max svara på 10-12 frågor åt gången, därefter blir det jobbigt för dem.

Slutligen vill vi rekommendera att man inkluderar barnen i framtagandet av frågeformulären. Utöver att fokusera på vilka svar man eftersöker, fundera även på vad barn vill svara på. Att ge barn möjlighet att uttrycka sina åsikter omkring ämnen som berör dem kan skapa ett band mellan barn och samhället som i förlängningen kan vara ett verktyg för att stärka demokratin. Detta band kan dock endast skapas genom att barnen även får återkopplat hur undersökningen används och även resultaten av undersökningen så att de känner att de blivit hörda.

Författare: Elin Scotford

 

Så ställer du frågor till barn