Färre unga i undersökningar

Färre unga i undersökningar

Allt färre som besvarar enkäter och det är framförallt unga som är svåra att få tag i. Studier visar att trenden går nedåt i antalet som deltar i enkätundersökningar, där vi ser en markantare minskning sedan början av 2000-talet. De som är absolut svårast till att få att delta är den yngre generationen.

Därför är det svårt att få unga att delta i enkätundersökningar

Unga är en stor och svårdefinierad grupp. Det kan vara allt från tonåringar mellan 15 – 18 år eller unga vuxna upp till 25. Varför är det då så svårt att få unga respondenter till att delta i undersökningar? Börjar vi att se till postala enkäter kan ett problem vara att unga rör på sig mer idag än tidigare generationer. De flyttar ofta och har sällan en fast adress en längre period. I och med bostadsbristen för unga i Sveriges storstäder är det även många som bor i andra eller tredje hand vilket bidrar till att de ofta måste flytta på sig. I och med detta kan det vara svårt att få tag på adresser till dessa individer. Detta problemet är främst applicerbart på unga i 20-årsåldern snarare än tonåringar, som oftare bor med sina föräldrar.

Insamlingsmetoder

Hur är det då med att ringa för att få svar? De flesta unga har ofta tillgång till en personlig telefon. Problemet är att det inte finns en lista över telefonnummer till alla människor i samhället. Så även här blir det svårt att få tag på rätt information. Det är dessutom ofta så att många inte svarar i telefon om de inte har tid eller väljer att inte svara om de inte känner till numret. Webbenkäter och webbpaneler är en metod som växer och som potentiellt är den som fungerar bäst när det kommer till att få unga till att medverka. Speciellt om dessa distribueras genom välkända kanaler till exempel via sociala medier.

Trots att många unga mer regelbundet använder dessa kanaler är det likväl stora bortfall. Detta kan helt enkelt bero på en allmän enkättrötthet då vi idag blir ombedda att besvara betydligt fler enkäter än tidigare. En ytterligare faktor som kan bidra till att unga väljer att avstå från att medverka i enkäter är det växande individualiseringen i samhället. Tidigare fanns det en känsla av samhällsansvar när det kom undersökningar och enkäter. De besvarades därför det var förväntat av varje medborgare att göra sin del. Idag finns inte samma känsla av samhällsansvar.

Så ökar Enkätfabriken svarsfrekvensen

För att svarsfrekvens satsar vi på digitala och mer moderna metoder i alla steg av processen. Enkätfabriken har till exempel använt SMS-utskick till den yngre befolkningen, vilket kan öka deltagandet. Studier visar att 70 % av tiden online är på mobila enheter, därför ser vi också till att enkäter ska kunna besvaras på mobiler och surfplattor. Vad som ytterligare är av vikt är att bättre förmedla betydelsen av deltagande och att göra unga respondenter intresserad. Intresset kan vara svårt att påverkan men det finns vissa metoder som kan hjälpa. Den interna motivationen kan främjas genom att understryka vikten av att svar från unga är väsentligt. Vi ser också till att belysa vad de tjänar på att delta. Att till exempel få sina resultat direkt efter för att kunna jämföra med genomsnittet kan öka intresset att svara på enkäter. Ett ytterligare sätt att öka motivationen är givetvis genom en tilltagande design, vilket Enkätfabriken ständigt arbetar med för att passa för den specifika enkäten.

Något som är extra viktigt när det kommer till barn och unga är att genomföra pilottester av studierna. Enkätfabriken arbetar bland annat med så kallad expertgranskning när vi genomför pilottester, där konsulter får gå igenom underlaget för att identifiera svårigheter. Med hjälp av olika metoder testar därför enkäterna på mindre grupper.

Ungas åsikter behövs

Minskad svarsfrekvensen och lågt intresse att delta i undersökningar blir ett problem för framtida utveckling. För att veta hur vi kan skapa så bra förutsättningar för dagens unga behöver vi också lyssna till dem. Därför försöker vi kontinuerligt hitta nya lösningar för att nå ut med undersökningar till den yngre generationen. Vi anser att barns och ungas åsikt är viktiga och värda att ta på allvar för framtid utveckling.

 

 

Elevundersökningar