Djupintervjuer

Djupintervjuer

Djupintervjuer

Behöver du gå på djupet kring hur människor resonerar om ett specifikt ämne? Kanske är du mer intresserad av hur en åsikt uppstår, än den faktiska åsikten. Då är djupintervjuer en bra metod för att ta reda på svaren. På Enkätfabriken hjälper vi gärna till att genomföra djupintervjuer.

 

Vi har erfarenhet av att göra djupintervjuer för flera kunder. Bland annat har vi undersökt vart akademiker bosätter sig och varför. Vi har också gjort en kartläggning av användandet av boendeparkering och resonemang kring det, samt utredning av användandet och önskemål kring en cykelrelaterad app.

Vad är fördelarna med djupintervjuer?

Att använda sig av djupintervjuer som insamlingsmetod gör att det verkligen går att utforska hur människor tänker och vad som ligger till grund för den specifika tanken. Något som är svårt med andra insamlingsmetoder. Om insamlingen istället sker med en webbenkät är det omöjligt att ställa följdfrågor till en respondent och det lämnas också mycket lite utrymme för att utveckla sina svar.

När en djupintervju sker får intervjuaren istället möjlighet att följa upp intressanta tankebanor och resonemang som annars inte skulle komma fram i analysen. Utformningen av hur djupintervjun ska genomföras är också anpassningsbar efter ämnet. När undersökningen handlar om ett ämne som gynnas av en diskussion i grupp, så är fokusgrupper ett bra alternativ. Om det istället rör sig om känsliga ämnen eller frågor av personlig karaktär, kan enskilda intervjuer på plats eller över telefon vara en bättre variant.

Enkätfabrikens resurser

Enkätfabriken har projektledare som är vana att hantera projekt där djupintervjuer är ett inslag i insamlingsmetoden, antingen som enda metod eller som komplement till en mer kvantitativ insamling. Våra projektledare är erfarna intervjuare och medvetna om den roll som intervjuaren har, där neutralitet och förmåga att ställa rätt följdfrågor är av största vikt för en lyckad intervju. De har även lång erfarenhet av att ta fram frågeunderlag som är anpassade till denna typ av insamling och bidrar gärna med de lärdomar de har fått under tidigare uppdrag.

 

Beroende på hur djupintervjun genomförs har Enkätfabriken olika metoder för att samla den data som produceras under intervjun. Under en intervju i form av fokusgrupp kan till exempel hela genomförandet filmas, för att sedan transkriberas samtidigt som projektledaren antecknar viktiga passager. Genom att göra på det sättet kan projektledaren följa upp viktiga poänger under intervjun eller lyfta fram de under rapportskrivningen. Om djupintervjun sker via telefon spelas hela samtalet in.

När passar det att göra djupintervjuer?

Många projekt har syften som lämpar sig bra för webbenkäter och pappersenkäter. Ibland kan det dock finnas intresse av att gå lite mer på djupet i hur människor resonerar kring vissa frågor eller deras åsikter om ett specifikt ämne. Detta kan handla om ämnen som är svåra att fånga med en kvantitativ analys, till exempel där mängden personer som har en viss åsikt inte är intressant utan fokus istället ligger på hur denna åsikt uppstår. För dessa typer av uppdrag är djupintervjuer lämpligt att använda sig av. Ibland kan det vara bra att börja med en webbenkät för att hitta deltagare som har rätt typ av profil, men detta är inte nödvändigt i alla projekt och beror på vad syftet är och vilken typ av urval som är aktuellt.

Undersökningsföretag
djupintervjuer