På plats-intervjuer

På plats-intervjuer

Vi hjälper dig med på plats-intervjuer

Genom på plats-intervjuer kan du ta reda på människors åsikter eller upplevelse direkt på en specifik plats. På Enkätfabriken kan vi hjälpa dig med din undersökning med på plats intervjuare, där vi har god erfarenhet av att rekrytera och ta hand om på plats intervjuare som samlar in svar till din undersökning.

 

Tidigare har vi bland annat jobbat med på plats-intervjuare i kulturundersökningar åt Malmö stad, brukarundersökningar åt Lunds kommun och trafikundersökningar åt Göteborg Stads Parkering.

När passar det att göra på plats-intervjuer?

Om du har som mål att ta reda på människors åsikter eller upplevelser av en specifik plats är på plats-intervjuer en bra metod att använda sig av. Genom att knyta datainsamlingen till platsen av intresse kommer urvalet automatiskt att innefatta en högre andel respondenter som är relevanta för undersökningens syfte. Ett exempel är om en specifik trafiklösning ska utvärderas eller besökarnas upplevelse av ett bibliotek. Istället för att göra ett postalt utskick eller använda sig av telefonintervjueroch därmed inkludera människor som inte har varit på någon av dessa platser, så inkluderar man genom på plats-intervjuer bara ett urval som befinner sig på platsen och därmed är av intresse för undersökningen. 

Vad är fördelarna med på plats-intervjuer?

Att genomföra sin datainsamling med hjälp av på plats-intervjuer kan vara bra ur flera aspekter. Till exempel kan det vara fördelaktigt med avseende på urval, som nämnt ovan, eftersom andelen tillfrågade som är lämpliga blir högre än vid postala utskick. Intervjuer på plats är även bra om insamlingen ska kombineras med observationer eller liknande eftersom ett team då redan finns på den aktuella platsen. Om platsen som insamlingen sker på är relativt välbesökt är det också ett kostnadseffektivt sätt att samla in svar.

Enkätfabrikens intervjuteam

Enkätfabriken anställer till skillnad från de allra flesta konkurrenter enbart intervjuare som läst minst ett år på universitetsnivå inom relevanta ämnen. Alla intervjuare har även genomgått Enkätfabrikens interna utbildning om intervjuundersökningar. På så vis kan vi erbjuda en hög kvalitet på teamet då intervjuarna har en viktig grundförståelse för den egna rollen i undersökningen och vikten av att ej genomföra en intervju på ett sätt som kan riskera att påverka resultatet. Inför varje intervjuprojekt tas även specifika instruktioner och bakgrundsinformation kring den aktuella intervjuundersökningen fram och tillhandahålls till varje intervjuare innan intervjuer påbörjas.

 

Alla på plats-intervjuer får använda ett särskilt system vid svarsinsamlingen för att säkra kvalitet på undersökningen.  Detta innebär att varje intervju genomförs på ett konsekvent sätt och medför även att projektledaren och beställaren hela tiden kan följa svarsfrekvens och resultat i realtid. Intervjuerna på plats görs med hjälp av iPads och laddas upp därför upp i realtid via webben.

Enkätundersökning
Analys

Kundkommentar

”Tillsammans med Enkätfabriken genomförde vi en turistekonomiskmätning av Lund Comedy Festival 2019. Ett smidigt arbete som påbörjades med relativt kort framförhållning. Enkätfabriken hade en bra och tydlig kommunikation genom hela processen och även under själva intervjudelen. Jag kan varmt rekommendera Enkätfabriken då det är enkelt, klart och tydligt! Vi kommer att ha nytta av resultatet som redovisades på ett konkret och överskådligt sätt.”

 

– Sofia Björk, Lund Convention Bureau/ Lunds kommun

turistekonomiskmätning