Lupp-analys

Lupp-analys

Case 

Lupp-analys för Borås stad

Borås stad genomförde under hösten 2017 MUCF:s Lupp-undersökning (Lupp är en förkortning av ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”) bland unga i årskurs 8 och i årskurs 2. Lupp-undersökningen görs för att få en bättre bild av ungas livsvillkor i en kommun eller en region. Det kan ses som ett verktyg för att synliggöra ungas åsikter. Barnkonventionen och Sveriges ungdomspolitiska program betonar båda vikten av att basera beslut som rör unga, på faktisk kunskap om dem.

Genomförande

Enkätfabriken fick i uppdrag att följa upp de resultat Borås tidigare fått i sina Lupp-undersökningarna. Uppföljning av rapporterna ger möjligheten att jämföra utvecklingen kring ungas vanor och skapar en översikt över tid. Enkätfabriken hjälpte därför till med att göra analysen av den insamlade statistiken och producerade en resultatrapport. Rapporten redovisar deskriptiv statistik, men även sambandsanalyser inom ett antal områden. För Borås var bland annat frågor som rör ungas trygghet speciellt intressanta. Därför analyserades trygghetsfrågorna även per bostadsområde där resultatet markerades ut på kartor. Rapporten tar också upp aktuell forskning inom de olika enkätområdena. Arbetet ger en större bild av hur Borås resultat förhåller sig till utvecklingen i Sverige i stort.

Resultat

Resultatrapporten av Enkätfabrikens LUPP-analys fokuserar på utveckling för barn och unga. I Borås stad används det som underlag för att arbeta vidare med olika ungdomsfrågor i kommunen. Vill du läsa mer om resultaten så hittar du hela rapporten här.

Rekommendation

Rekommendation Medarbetarundersökning”Vi beställde en analys av det senaste resultat från Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och även en analys över förändring över tid (genomfört Lupp 4 gånger sedan 2008). För att knyta resultatet till en Borås Stad-kontext så skulle analysen sammanställas i ett format som vi kallar ”Ung i Borås” och ha en tydlig utgångspunkt i vår strategi ”Vision 2025” och det Ungdomspolitiska programmet. Detta gjorde att vi kunde se om vårt arbete leder mot våra målsättningar i våra styrdokument och där våra utmaningar synliggjordes på ett tydligt sätt. Vi såg bland annat skillnader på skolnivå, utifrån bostadsområde och andra bakgrundsfaktorer som kön, sexuell läggning med fler.

Vi är mycket nöjda med analysen och samarbetet. De var lätt att få kontakt och även att få nya analyser gjorda utifrån olika aspekter som dök under tiden som samarbetet pågick. Det var en bra balans med resultat och forskning/andra nationella myndigheters rapporter som blev till värdefulla tips att arbeta vidare med till nästa Lupp. ”

– Malin Yderhag, Ungdomsstrateg

 

Här kan du läsa mer om Lupp-analys & elevundersökningar

← Fler case

företag som gör Lupp analys