Hyressättningsmätning

Hyressättningsmätning

Case

Hyressättningsmätning, Mitthem
Mitthem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Sundsvall med nästan 6000 lägenheter. Bolaget hade beslutat att i samarbete med Hyresgästföreningen införa en ny hyressättningsmodell där även det geografiska läget i kommunen har en påverkan på hyran. Detta för att få en rättvisare boendekostnad för bolagets hyresgäster.

Genomförande

Undersökningsprocess hyressättningsmätning
Enkätfabriken kom in tidigt i processen och stöttade bolaget i arbetet med att utforma en geografisk indelning av kommunen. Enkätfabriken tog även fram kartor som visade indelningen på ett tydligt och överblickbart sätt.

Enkätfabriken genomförde sedan en undersökning enligt Enkätfabrikens modell för hyressättningsmätningar. För att få ett resultat som var hållbart över tid utformades urvalet så att inte enbart bolagets hyresgäster utan även andra invånare i kommunen ingick i målgruppen.

Metod och urval
Enkätfabriken genomförde mätningen med en kombinerad pappers- och webbenkät till ett urval om 3 000 individer. I både postala utskick och webbenkät ingick tydliga kartor över den geografiska indelningen av kommunen. Enkätfabriken analyserade resultatet och gjorde en samlad rangordning av alla områden utifrån resultatet, dessutom räknade Enkätfabriken fram en procentuell uppräkning för varje område som Mitthem lätt kunde tillämpa i sin nya hyresmodell.

Rekommendation

Rekommendation Medarbetarundersökning”Tillsammans med sex andra bolag i regionen och Hyresgästföreningen valde vi att använda oss av Enkätfabriken för att kartlägga kommunmedborgarnas syn på respektive kommuns bostadsområden. Ett bra genomfört arbete med ett tydligt och förståeligt material hjälpte oss vidare i vårt arbete.”

– Lotta Björklund, VD Mitthem

Läs mer om hyressättningsmätningar

← Fler case

Hyresgästundersökning