Datainsamling till forskning – Washington University

Datainsamling till forskning – Washington University

Case

Datainsamling till forskning 

I uppdrag av forskare på Washington University i St. Louis har vi genomfört datainsamling till forskning. Forskningsstudien behandlar det svenska könspronomet ’Hen’ och syftet med studien är att undersöka vilken effekt användningen av pronomet får i samhället.

Genomförande

Deltagande personer i studien fick till en början se en bild av en människa som var ute och gick med en hund (se bild 1). Personen på bilden var ritad på ett könsneutralt sätt. Efter att ha sett bilden blev respondenterna sedan slumpmässigt indelade i tre grupper, där de fick i uppgift att beskriva vad som hände i bilden. En av dessa grupper fick i uppdrag att använda Hen-pronomen i sin beskrivning av bilden, medan de andra två grupperna skulle använda han eller hon. Undersökningen fortsatte vidare med att alla grupper fick i uppdrag att beskriva en person som var tänkt att kandidera till riksdagen. Avslutningsvis gick studien vidare med ett antal frågor, där respondenterna fick besvara frågor kring deras syn på kvinnor och HBTQ-personer.

 

Datainsamling till forskning

Bild 1

Resultat

Resultatet av studien visade att de som fick använda ordet hen i första momentet blev mer benägna att ha med icke-manliga personer i sin berättelse som beskrev en riksdagskandidat. Den här gruppen var också mer positiv i sina svar angående frågor om kvinnor och HBTQ-personer. Forskarnas slutsats av studien är att det ger mer jämställda tankar att använda ordet hen.

Artiklar och slutrapport

Artikel på svt.se / Artikel på The Guardian / Rapport för undersökning

Enkätfabrikens uppdrag

Till denna studie fungerade Enkätfabriken som konsult kring frågeformulering, vi översatte den engelska förlagan, programmerade experimentet och samlade in svaren. En slumpmässigt rekryterad panel genomförde sedan undersökningen och totalt samlades 3000 svar in för att få en studie representativ för den svenska befolkningen. Ålder, kön, geografi och utbildning användes som mått för representativitet.

Läs mer om vårt arbete med universitet & högskolor!

 

← Fler case

datainsamling till forskning