Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Därför ska du göra en medarbetarundersökning

 

En medarbetarundersökning är utgångspunkten för en mer trivsam och lönsam arbetsplats. Grunden för allt ett företag eller en organisation kan åstadkomma är medarbetarna och den insats de gör. För att kunna leva upp till den potential som inryms i organisationen är det därför viktigt att skapa en miljö som införlivar potentialen. De anställda bör känna sig delaktiga och uppleva att deras syn på den egna arbetssituationen tas på allvar.

 

Enkätfabrikens medarbetarundersökningar ger konkreta resultat där arbetsgivaren får vägledning i hur organisationen kan utveckla sin verksamhet. Undersökningen ger också en möjlighet att låta att alla anställda få lyfta sina tankar kring sin arbetssituation. Resultatet ger dig som arbetsgivare underlag för ett förändringsarbete som bidrar till en arbetsmiljö som de anställda är nöjda med och uppskattar. En medarbetarundersökning har som syfte att lyfta fram vad som gör anställda tillfredsställda och nöjda med sin arbetsplats. Som vi vet mår nöjda medarbetare bättre psykiskt, vilket också leder till ökad effektivitet.

Forskningsbaserade undersökningsmetoder

Alla våra medarbetarundersökningar har en stark förankring i forskningsresultat om arbetsmiljö och medarbetarnöjdhet. De frågeformulär vi tar fram till er, insamlingsmetoden och analysarbetet bygger på vetenskapligt etablerade undersöknings- och analysmetoder. Frågeunderlaget omfattar alla de aspekter som man som arbetsgivare har skyldighet att undersöka enligt diskrimineringslagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljö. Detta är något vi har jobbat med i över 10 år inom både offentlig och privat sektor.

Våra undersökningar bygger på forskning och mångårig erfarenhet av genomförda undersökningar.

Vad vi gör

Enkätfabriken finns delaktiga genom hela processen i att genomföra medarbetarundersökningen: från ett inledande stadium där syftet med medarbetarundersökningen identifieras, genomgång av frågeunderlag, datainsamling, sammanställning av resultaten och avslutningsvis konkreta förslag på förbättringsåtgärder.

      1. Utformar frågeunderlag. Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er verksamhet och formulera frågor som mäter det som är viktigt på just er arbetsplats.
      2. Kartlägger er metod. Underlaget från medarbetarna insamlas med den metod som stämmer bäst för ert företag. I våra medarbetarundersökningar arbetar vi med webbenkäter, pappersenkäter eller en kombination av båda.
      3. Analyserar & ger konkreta förbättringsåtgärder. Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda de anställda är med olika aspekter av sin arbetssituation och vilka av dessa aspekter som är viktigast att utveckla för att öka de anställdas övergripande nöjdhet.
Medarbetarundersökning
Enkätundersökning analys

Rekommendation

Rekommendation Medarbetarundersökning

Enkätfabriken har lagt ned tid på att förstå vår verksamhet och tagit fram medarbetarundersökningar som passar oss. Resultaten har gett oss insikter i vad vi kan förändra och vi jobbar nu aktivt för att utveckla arbetsmiljö- och trivselfrågor”.

___________________

Kristina Wallengren

Biträdande rektor, Vasaskolan