Offentlig sektor

resvaneundersökning

Resvaneundersökning

Om resvaneundersökningar

En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten kan exempelvis fungera som utgångspunkt vid framtagande av mål, åtgärder och handlingsplaner för hållbara resor. Resultaten kan också användas som instrument för att följa upp ett pågående arbete med resor och transporter samt för att följa utvecklingen över tid. Undersökningen kan genomföras mot såväl ett urval av kommuninvånare som anställda i en kommun eller på ett företag.

 

Enkätfabrikens modell för resvaneundersökningar utgår från att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg och som främjar samhällsutvecklingen. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter.

Vad vi gör:

 1. Tar fram frågeunderlag. Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er kommun eller organisation och formulera frågor som mäter det som är viktigt på ett tillförlitligt sätt.
 2. Samlar in data. Deltagarna ges möjlighet att svara på det sätt som passar dem bäst. I våra resvaneundersökningar arbetar vi med både postalt utsända pappersenkäter, webbenkäter och telefonintervjuer.
 3. Analyserar och sammanställer. Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar hur resvanorna i kommunen ser ut med diagram och kartor.
 4. Vi använder geo-coding! Vi geo-kodar data från undersökningen och kan därför visa hur invånarna rör sig i en kommun och vilka resor som görs med olika trafikslag.
digitala enkäter
Enkätundersökning analys

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...

Bostad

Hur ser bostadsläget ut?

Vi hjälper dig ta reda på var människor vill bo och hur flyttkedjor fungerar.

För en hållbar bostadsmarknad och ett ökat bostadsbyggande krävs kunskap om hur nybyggnation påverkar bostadsmarknaden och hur hyresnivåer bör utformas. Enkätfabriken har stor kunskap om och erfarenhet av undersökningar om bostadsmarknaden. Vi har tagit fram analysmodeller som gör det enkelt för våra kunder att dra slutsatser och tillämpa dessa i det praktiska arbetet.

 

Vad vi gör:

Hyressättningsmätningar

För att hyrorna i en kommun skall vara rättvist utformade är det viktigt att de faktorer som gör att en bostad ses som attraktiv också har en koppling till hyresnivån. En faktor som har stor betydelse för de boende och som allt fler kommuner väger in i sina hyresmodeller är det geografiska läget. Enkätfabriken har hjälpt allmännyttiga och privata fastighetsbolag i ett flertal kommuner att kartlägga hur attraktiva olika områden i kommunen är. Vår modell för undersökningen ger ett tydligt resultat och Enkätfabriken tar även fram en procentuell uppräkningsnivå för varje geografiskt område i en kommun, som går att tillämpa enkelt i en hyresmodell.

 

Kartlägger flyttkedjor

Att bygga nytt och billigt är lättare sagt än gjort. Därför är det viktigt att kartlägga om även dyrare nybyggen skapar öppningar på bostadsmarknaden för dem med lägre inkomster. Enkätfabriken har tagit fram en metod för att kartlägga hur flyttkedjorna ser ut för nybyggen. I en kartläggning Enkätfabriken genomfört åt Helsingborgshem framkom exempelvis att 460 nyproducerade lägenheter skapade ytterligare 883 bekräftade öppningar på bostadsmarknaden. Av dessa fanns 515 i Helsingborg varav 298 var hyresrätter, många i områden med lägre hyror.  Kunskap om flyttkedjornas inverkan på den lokala bostadsmarknaden är en viktig förutsättning för att förklara och förankra behovet av nybyggnation.

 

Nöjd-kund-undersökningar

Enkätfabriken har stor erfarenhet av att kartlägga kundnöjdhet och att ta reda på vad som påverkar kunders nöjdhet. Vi tar reda på vad hyresgästerna tycker om sitt boende och presenterar också på ett tydligt sätt vad som ger en ökad respektive minskad kundnöjdhet bland just era hyresgäster.

 

Kartläggningar av bostadskön

Många kommunala och privata bostadsbolag har långa köer till hyresrätter idag. Det är dock avsevärt färre som faktiskt har kunskap om vad de som köar är ute efter och hur det faktiska bostadsbehovet ser ut. Enkätfabriken gör därför undersökningar riktade till dem som står i er bostadskö och tar reda på när de önskar en bostad, vad för typ av bostad de önskar och var de vill bo i kommunen. På så vis vet ni hur stor efterfrågan faktiskt är både nu och på sikt och ni vet även vad för typ av bostäder som efterfrågas och i vilket läge. Med denna kunskap kan ni planera och bygga utifrån rätt utgångspunkt.

Enkätundersökningar

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...

Brukarundersökning: Vård och omsorg

Om brukarundersökningar

I en tid då medborgare har större möjlighet att välja allt från förskola till äldreboende än någon gång förut blir det också avgörande att ha kännedom om medborgarnas syn på offentligt finansierade verksamheter. Kunskap om medborgarna och brukarnas attityder är en förutsättning för att kunna veta vilka delar av en verksamhet som behöver utvecklas, därför blir brukarundersökningar allt viktigare.

 

Enkätfabriken genomför varje år ett stort antal brukarundersökningar åt kommuner och företag inom välfärdsbranschen. Enkätfabrikens modell för brukarundersökningar utgår från företagets ledord om att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

Insikt i medborgarna och brukarnas attityder är viktigt för att kunna veta vilka delar av en verksamhet som bör utvecklas.

Vad vi gör

 1. Vi utformar frågeunderlag. Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er verksamhet och formulera frågor som mäter det som är viktigt på ett tillförlitligt sätt.
 2. Samlar in data. Brukarna ges möjlighet att delta på det sätt som passar dem bäst. I våra brukarundersökningar arbetar vi med både postalt utsända pappersenkäter, webbenkäter, telefonintervjuer och intervjuer på plats.
 3. Analyserar och sammanställer. Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda brukarna är och vilka aspekter som är viktigast att utveckla för att öka brukarnas övergripande nöjdhet.
Enkätundersökningar

Rekommendation

Rekommendation Brukarundersökningar

Tillsammans med Enkätfabriken har vi utfört brukarundersökningar för att se över hur vår organisation upplevs av våra boende. Resultaten har hjälpt oss förstå vilka delar av verksamheten vi behöver utveckla och hur vi ska fortsätta jobba för bästa resultat. Enkätfabriken har visat på hög kompetens och varit flexibla i arbetat med oss. Resultaten har hjälpt oss se vad vi behöver förbättra i vår organisation, för att skapa en så bra miljö som möjligt för våra boende.
_________________
Fredrik Alm,
Verksamhetschef, Vasahemmet

Case

Läs mer om våra kundprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
elevundersökningar

Barn och unga

Både barnkonventionen och svensk ungdomspolitik betonar vikten av att beslut som rör barn och unga ska byggas på faktisk kunskap om barn och unga. Allt för ofta tas dock beslut utan att väga in barn och ungas röster och åsikter. Vi på Enkätfabriken arbetar med att göra barn och ungas röster hörda genom olika typer av undersökningar, analyser och utredningar. Våra rapporter ger ett underlag som gör det möjligt att vidareutveckla era verksamheter, oavsett om det handlar om kommunal eller offentlig verksamhet, olika forskningsprojekt, fritidsverksamheter eller något annat.

Vad vi gör:

Skolundersökningar

Vi genomför och analyserar brukarundersökningar inom förskola och grundskola, elevbarometrar och andra typer av undersökningar som handlar om skolan. Målet med denna typ av undersökning är att få ett bra underlag för att vidareutveckla skolan generellt – att skapa en tryggare och bättre skola på olika sätt helt enkelt!

 

Intresseundersökningar/Elevprognoser:

För att starta en friskola behövs ett underlag som visar ett riktat intresse från målgruppen. Vi genomför och analyserar intresseundersökningar som bifogas i ansökan till Skolinspektionen.

 

Ungdomsundersökningar:

Vi undersöker bland annat ungas livsvillkor inom områden som fritid, hälsa, utbildning, politik, trygghet, och arbete. Vi har stor erfarenhet av att genomföra Lupp-analyser (läs mer här!) och rapporter samt andra former av ungdomsundersökningar.

 

Drogvaneundersökningar:

För att systematiskt arbeta med att minska ANDT-bruket bland barn och unga behövs kunskap om hur ungas drogvanor ser ut.

 

Undersökningar bland barn i olika typer av utsatta situationer:

Exempelvis brukarundersökningar för barn och unga med funktionsnedsättning.

 

Forskningsprojekt:

Vi sköter insamling inom akademisk sektor för forskare där målgruppen helt eller delvis är barn och unga. Vi hjälper forskare att utvärdera frågor när målgruppen är barn och unga. Se mer om detta under rubriken “hur ska man göra undersökningar till barn och unga?

Exempel på myndigheter vi jobbat med: 

 

Viktigt att tänka på i undersökningar till barn och unga

När man utformar frågeunderlag till barn och unga behöver särskild hänsyn tas till hur frågor och svarsalternativ är formulerade och utformade. Enkäten och frågorna behöver anpassas till den aktuella åldersgruppen och deras kognitiva förmåga. Några nyckelfaktorer är att undvika negationer, påståendefrågor för yngre barn, känsliga frågor och att ha korta avsnitt i enkäten. Det är också viktigt att tänka på att yngre barn ofta tolkar ord och begrepp bokstavligt. En viktig del när man gör undersökningar till barn och unga är att alltid utvärdera hur frågorna fungerar i målgruppen, genom så kallade pilot-utvärderingar eller pilot-tester.

 

Vi på Enkätfabriken har stor erfarenhet att utforma frågeunderlag och enkäter anpassade till barn och ungdomar samt att göra olika pilot utvärderingar av frågeunderlag och enkäter.

Både barnkonventionen och svensk ungdomspolitik betonar vikten av att beslut som rör barn och unga ska byggas på faktisk kunskap om barn och unga. Allt för ofta tas dock beslut utan att väga in barn och ungas röster och åsikter.  

Har du funderingar om våra undersökningar i målgruppen barn och unga?

 

Kontakta Cecilia i formuläret till höger!

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
elevundersökningar

Brukarundersökning: Skola

Om brukarundersökningar

Att ha kännedom om hur elever såväl som föräldrar ser på skolan är viktigt för både enskilda skolor och kommuner. Det är en förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna utveckla och förbättra verksamheten.

 

Enkätfabriken genomför elev- och föräldraundersökningar åt såväl kommuner som enskilda skolor. Enkätfabrikens modell för elevundersökningar utgår från vår tro på samhällsutveckling och svarar mot företagets ledord om att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

Såhär arbetar vi med elev- och föräldraundersökningar:

 1. Utformar frågeunderlag. Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er kommun eller skola och formulera frågor som mäter det som är viktigt på ett tillförlitligt sätt.
 2. Samlar in data. Elever eller föräldrar ges möjlighet att delta på det sätt som passar dem bäst. I våra skolundersökningar arbetar vi med både postalt utsända pappersenkäter, webbenkäter med login för varje klass och telefonintervjuer beroende på vilket som passar bäst i den aktuella situationen.
 3. Analyserar och sammanställer. Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda föräldrar och elever är och vilka aspekter som är viktigast att utveckla för att öka deras övergripande nöjdhet.
Att ha kännedom om hur såväl elever som föräldrar ser på skolan är en förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Undersökningar offentlig sektor

Offentlig sektor

Undersökningar inom offentlig sektor

Vi har mångårig erfarenhet av att göra undersökningar inom offentlig sektor. Vi hjälper gärna dig med, tveka inte att kontakta oss med dina frågor!

Undersökningar som leder till samhällsutveckling

Att veta hur medborgarna uppfattar er verksamhet är avgörande för att veta vilka prioriteringar som bör göras vid viktiga beslut. Enkätfabriken hjälper er att ta fram välgrundade faktaunderlag som behövs för att ni ska veta hur verksamheten ska utvecklas. Vi är med hela vägen från att utforma och ta fram frågeunderlag till analys och presentation av resultaten, allt för att främja samhällsutvecklingen.

 

På Enkätfabriken sätter vi stort värde i att hålla en hög kvalitet och vara lyhörda för våra kunders specifika behov. Därför utformar vi skräddarsydda undersökningar efter vad som stämmer bäst med det underlag ni behöver. Vi kan också hjälpa er att skapa djupare kunskap med hjälp av djupintervjuer eller fokusgruppsundersökningar.

Enkätundersökningar

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Hyresgästundersökningar

Hyresgästundersökning

Om hyresgästundersökningar

 

Era hyresgäster är de som har bäst kunskap kring vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas i era hyresfastigheter. Genom att fokusera på just det som ger nöjdare hyresgäster kan den allmänna trivseln öka.

 

I Enkätfabrikens hyresgästundersökningar hjälper vi er att få tillgång till era hyresgästers uppfattning om sitt boende. Genom att ställa frågor anpassade till just ert företag får ni svar på vad hyresgästerna tycker.

 

I våra undersökningar tar vi även reda på vilka områden kunderna tycker är viktigast och vad som alltså påverkar deras nöjdhet mest. Genom att ställa de resultaten mot varandra skapas en tydlig bild av vad ert företag bör satsa på för att på ett effektivt sätt få ännu nöjdare hyresgäster.

Vad vi gör:

1. Utformar frågeunderlag. I våra hyresgästundersökningar skapar vi alltid ett unikt frågeunderlag som anpassas efter er verksamhet.

 

2. Samlar in data. Genom kostnadseffektiv insamling med en garanterad anonymitet kan insamlingen ske prisvärt och smidigt.

 

3. Analyserar och sammanställer. Med hjälp av statistisk sambandsanalys mäter vi både hur nöjda era hyresgäster är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet. På så vis blir det lätt för er att fatta rätt beslut om hur ni skall utveckla era fastigheter.

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Läs våra tidigare hyresgästprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...