Nöjdhetsmätningar

Analys och insamling av kundundersökningar

Kundundersökning

Om kundundersökningar

 

För att försäljningen ska blomstra krävs nöjda och lojala kunder. Det bästa du kan få är kunder som är benägna att rekommendera dig för andra. Enkätfabrikens har som mål att alla våra kundundersökningar ska leda till utveckling för din verksamhet. Det är därför vi och våra undersökningar finns. Vi hjälper er ta reda på vad era kunder tycker – inte bara vad de tycker ni gör bra, utan också vad de tycker ni bör förbättra. Framförallt undersöker vi vad som gör era kunder nöjda och vilka aspekter som påverkar uppfattningen mest. Resultatet blir på så vis ett underlag  utveckling och en verksamhet ännu mer värd att rekommendera.

 

Med vår gedigna erfarenhet och expertis av allt från frågeformulering till dataanalys, ger vi er ett tydligt beslutsunderlag. Vårt fokus ligger på hur ni på allra bästa sätt lyfter er verksamhet, genom att lära känna era kunder. Får vi en nöjd kund, får ni nöjda kunder.

Det bästa sättet att ta reda på vad som gör era kunder nöjda är att lyssna på de kunder ni redan har. Det ger er en unik inblick i ert företag, era tjänster och i hur era produkter uppfattas. Genom att få en bild av deras uppfattning om er, så kan ni utveckla och förbättra det ni erbjuder.

Vad vi gör:

Vi utformar och sammanställer era kundundersökningar på ett sätt som gör det enklare för er att fatta rätt beslut om era produkter och tjänster.

 1. Utformar frågeunderlag efter er verksamhet. Vi skapar alltid ett unikt frågeunderlag som anpassas efter ert företags verksamhet, inriktning och värderingar.
 2. Samlar in data. Vi använder oss av den insamlingsmetod som är bäst lämpad för att nå era kunder, oavsett om det är telefonintervjuer, webbenkäter eller postala enkäter.
 3. Analyserar och sammanställer. Vi mäter både hur nöjda era kunder är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet.

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Hyresgästundersökningar

Hyresgästundersökning

Om hyresgästundersökningar

 

Era hyresgäster är de som har bäst kunskap kring vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas i era hyresfastigheter. Genom att fokusera på just det som ger nöjdare hyresgäster kan den allmänna trivseln öka.

 

I Enkätfabrikens hyresgästundersökningar hjälper vi er att få tillgång till era hyresgästers uppfattning om sitt boende. Genom att ställa frågor anpassade till just ert företag får ni svar på vad hyresgästerna tycker.

 

I våra undersökningar tar vi även reda på vilka områden kunderna tycker är viktigast och vad som alltså påverkar deras nöjdhet mest. Genom att ställa de resultaten mot varandra skapas en tydlig bild av vad ert företag bör satsa på för att på ett effektivt sätt få ännu nöjdare hyresgäster.

Vad vi gör:

1. Utformar frågeunderlag. I våra hyresgästundersökningar skapar vi alltid ett unikt frågeunderlag som anpassas efter er verksamhet.

 

2. Samlar in data. Genom kostnadseffektiv insamling med en garanterad anonymitet kan insamlingen ske prisvärt och smidigt.

 

3. Analyserar och sammanställer. Med hjälp av statistisk sambandsanalys mäter vi både hur nöjda era hyresgäster är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet. På så vis blir det lätt för er att fatta rätt beslut om hur ni skall utveckla era fastigheter.

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Läs våra tidigare hyresgästprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökning

Därför ska du göra en medarbetarundersökning

 

En medarbetarundersökning är utgångspunkten för en mer trivsam och lönsam arbetsplats. Grunden för allt ett företag eller en organisation kan åstadkomma är medarbetarna och den insats de gör. För att kunna leva upp till den potential som inryms i organisationen är det därför viktigt att skapa en miljö som införlivar potentialen. De anställda bör känna sig delaktiga och uppleva att deras syn på den egna arbetssituationen tas på allvar.

 

Enkätfabrikens medarbetarundersökningar ger konkreta resultat där arbetsgivaren får vägledning i hur organisationen kan utveckla sin verksamhet. Undersökningen ger också en möjlighet att låta att alla anställda få lyfta sina tankar kring sin arbetssituation. Resultatet ger dig som arbetsgivare underlag för ett förändringsarbete som bidrar till en arbetsmiljö som de anställda är nöjda med och uppskattar. En medarbetarundersökning har som syfte att lyfta fram vad som gör anställda tillfredsställda och nöjda med sin arbetsplats. Som vi vet mår nöjda medarbetare bättre psykiskt, vilket också leder till ökad effektivitet.

Forskningsbaserade undersökningsmetoder

Alla våra medarbetarundersökningar har en stark förankring i forskningsresultat om arbetsmiljö och medarbetarnöjdhet. De frågeformulär vi tar fram till er, insamlingsmetoden och analysarbetet bygger på vetenskapligt etablerade undersöknings- och analysmetoder. Frågeunderlaget omfattar alla de aspekter som man som arbetsgivare har skyldighet att undersöka enligt diskrimineringslagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsmiljö. Detta är något vi har jobbat med i över 10 år inom både offentlig och privat sektor.

Våra undersökningar bygger på forskning och mångårig erfarenhet av genomförda undersökningar.

Vad vi gör

Enkätfabriken finns delaktiga genom hela processen i att genomföra medarbetarundersökningen: från ett inledande stadium där syftet med medarbetarundersökningen identifieras, genomgång av frågeunderlag, datainsamling, sammanställning av resultaten och avslutningsvis konkreta förslag på förbättringsåtgärder.

   1. Utformar frågeunderlag. Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er verksamhet och formulera frågor som mäter det som är viktigt på just er arbetsplats.
   2. Kartlägger er metod. Underlaget från medarbetarna insamlas med den metod som stämmer bäst för ert företag. I våra medarbetarundersökningar arbetar vi med webbenkäter, pappersenkäter eller en kombination av båda.
   3. Analyserar & ger konkreta förbättringsåtgärder. Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda de anställda är med olika aspekter av sin arbetssituation och vilka av dessa aspekter som är viktigast att utveckla för att öka de anställdas övergripande nöjdhet.
Medarbetarundersökning
Enkätundersökning analys

Rekommendation

Rekommendation Medarbetarundersökning

Enkätfabriken har lagt ned tid på att förstå vår verksamhet och tagit fram medarbetarundersökningar som passar oss. Resultaten har gett oss insikter i vad vi kan förändra och vi jobbar nu aktivt för att utveckla arbetsmiljö- och trivselfrågor”.

___________________

Kristina Wallengren

Biträdande rektor, Vasaskolan

Read more...
Gästundersökningar och besöksundersökningar

Gästundersökning

Om gästundersökningar

 

I servicebranschen kretsar allt kring gästernas upplevelser. Att kunna ta vara på deras uppfattningar om era tjänster är därför en viktig nyckel i att bedriva en framgångsrik verksamhet. På så sätt behåller ni de gäster ni redan har och kan vinna nya lojala kunder.

 

I Enkätfabrikens gästundersökningar hjälper vi er att få tillgång till era gästers unika kunskap om er verksamhet. I våra undersökningar tar vi även reda på vilka områden gästerna tycker är viktigast och vad som alltså påverkar deras nöjdhet mest. På så sätt skapas en tydlig bild av vad ert företag bör satsa på för att på ett effektivt sätt skapa högre nöjdhet.

 

Genom våra löpande undersökningar kan vi även skicka enkäter när gästerna har checkat ut och ge er möjlighet att följa nöjdheten i realtid.

Så genomför vi din gästundersökning

 1. Utformar frågeunderlag. I våra gästundersökningar skapar vi alltid ett unikt frågeunderlag som anpassas efter ert företags verksamhet, inriktning och värderingar.
 2. Samlar in data. Vi använder oss alltid av den insamlingsmetod som är bäst lämpad för att nå era gäster, oavsett om det är webbenkäter, pappersenkäter på hotellet eller enkäter via sms.
 3. Analys och sammanställning. Vi mäter både hur nöjda era gäster är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet. På så vis blir det lätt för er att fatta rätt beslut om hur ni skall utveckla era tjänster och produkter.
 4. Digital uppföljning. Vi tillhandahåller en portal för att löpande följa era gästers nöjdhet.

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se exempel på tidigare kundprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

 

 

Read more...
eNPS

Employee Net Promoter Score

Vad är eNPS?

 

eNPS står för Employee Net Promoter Score och är en metod som mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra. En av de främsta fördelarna med eNPS är att det är ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på medarbetarnas lojalitet och engagemang.

 

eNPS kan beskrivas som medarbetarundersökningens motsvarighet till NPS-metoden, vilken ofta används i kundundersökningar. Precis som NPS går eNPS ut på att mäta medarbetarnas lojalitet genom en enda fråga: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?

Fördelar med eNPS

eNPS står för Employee Net Promoter Score och är en metod som mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra. En av de främsta fördelarna med eNPS är att det är ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på medarbetarnas lojalitet och engagemang.

eNPS kan beskrivas som medarbetarundersökningens motsvarighet till NPS-metoden, vilken ofta används i kundundersökningar. Precis som NPS går eNPS ut på att mäta medarbetarnas lojalitet genom en enda fråga: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?

Vad är eNPS?

Så fungerar Employee Net Promoter Score

eNPS grundar sig på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?”.  Genom att ta den procentuella andel som svarar att de skulle rekommendera företaget minus de som svarar att de inte skulle göra det, får man fram ett Employee Net Promoter Score.

 

En poäng över 0 visar att ni har fler medarbetare som skulle rekommendera er än de som möjligtvis skulle avråda andra från att arbeta hos er. För en markant tillväxt krävs att ni får ett bättre NPS än strax över noll.

Enkätundersökning analys

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
NPS, Net promoter score undersökning

Net Promoter Score

Vad är NPS?

 

Hur kunder uppfattar ert företag spelar inte bara roll utifrån att varje organisation vill ha nöjda kunder. Det finns nämligen få marknadsföringsmetoder som är så effektiva som rekommendationer från tidigare kunder. Därför är det viktigt att värna om dem som sprider ert goda rykte.

På samma sätt är det också avgörande att eventuella negativa upplevelser kunder har fått bemöts och läggs till rätta för att undvika dåliga omdömen.

 

Med vår NPS-tjänst får ni en kontinuerlig inblick i era kunders nöjdhet såväl som sannolikheten att kunderna skulle rekommendera er. Genom vårt webbaserade verktyg får er kundservice dessutom möjligheten att direkt kontakta de kunder som svarar att de inte är nöjda, eller till och med skulle avråda vänner och bekanta från att vända sig till ert företag.

 

På Enkätfabriken erbjuder vi benchmarking för Net Promoter Score inom vissa branscher. Där kan vi berätta hur ni står er emot era konkurrenter och hur marknaden förändras över tid.

Så fungerar NPS

NPS grundar sig på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företag X till en vän eller kollega?”.

 

Genom att ta den procentuella andel som svarar att de skulle rekommendera företaget minus de som svarar att de inte skulle göra det får man fram ett Net Promoter Score. En poäng över 0 visar att ni har fler kunder som skulle rekommendera er än de som möjligtvis skulle avråda andra från att anlita er, men för en markant tillväxt krävs att ni får ett bättre NPS än strax över noll.

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se exempel på tidigare kundprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...