Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar

Marknadsundersökning

Om marknadsundersökningar

Hur ser er position ut på marknaden?

I en marknadsundersökning kartlägger vi er marknad. Vi undersöker hur människor ser på er verksamhet, på ert varumärke och även hur de ser på era konkurrenters varumärke. Genom att låta oberoende respondenter delge sina åsikter och attityder om olika aktörer på marknaden, så får ni förståelse för hur ni uppfattas av omvärlden.

 

Att få insikt i vad kunder och potentiella kunder tycker om marknadsutbudet är essentiellt för verksamheten. Marknadsundersökningar tillåter er att få direkt kunskap till vilka målgrupper ni bör satsa på och vilka erbjudanden som lockar mest. Det skapar en tydlig bild av hur ni förhåller er till andra på marknaden och resultaten ger er den kunskap ni behöver för att fortsätta förbättra och utveckla er marknadsstrategi.

”Det gäller att ha en bra grund att stå på när det kommer till att fatta beslut kring framtida satsningar. Att ha rätt uppfattning av hur konsumenter på er marknad ser på er och era konkurrenter är en förutsättning för att lyckas.”

Så tar vi reda på era marknadsmöjligheter

 

 • Med hjälp av Enkätfabrikens marknadsundersökningar kan ert företag få det nödvändiga underlag som krävs för att göra rätt prioriteringar och val.
 • Vi hjälper er att undersöka marknadsutrymmet och efterfrågan på en produkt eller tjänst som ni överväger att lansera.
 • Med våra verktyg kan vi  granska den lokala efterfrågan i en region ni funderar på att etablera er verksamhet i.
 • Vi har också möjlighet att mäta vilken effekt er reklam har på personer i era utvalda målgrupper och mycket annat.

Vad vi gör

 

 1. Utformar frågeunderlag och samlar in data. Vi använder det insamlingssätt som passar uppdraget bäst. På så vis kan vi både mäta åsikterna bland människor i 140 länder och utläsa vad potentiella kunder i Borlänge eller Eslöv tycker.
 2. Mäter preferenser och betalningsvilja. Genom avancerade metoder kan vi mäta potentiella kunders preferenser och betalningsvilja
 3. Analyserar och jämför. Vi kan kartlägga synen på ert företag i jämförelse med era konkurrenter bland personer i er målgrupp. På så vis får ni både en bild av hur ert företag uppfattas och hur ni särskiljer er från era konkurrenter.

Kundkommentar

 • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

  • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Varumärkesundersökningar

Varumärkesundersökning

Om varumärkesundersökningar

 

Varumärkespreferens är er nyckel till framgång på en konkurrensutsatt marknad. Att veta hur ert varumärke uppfattas är därför otroligt viktigt. I en varumärkesundersökning kartlägger vi positiva såväl som negativa åsikter, attityder och associationer med ert varumärke. I relation till det värderas dessa aspekter med hur varumärket uppfattas generellt. På så sätt kan vi skapa en bild av hur ni kan agera för att stärka ert varumärke på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom att undersöka vad ert varumärke förknippas med kan ni få en bild av hur ni kan arbeta för att förbättra det.

 

Varumärkestracking

 

Vi på Enkätfabriken kan kontinuerligt följa upp hur ert varumärke uppfattas av marknaden, med regelbunden återrapportering efter preferens. Där tar vi frekvent tempen på er marknad för att ta reda på vilken effekt exempelvis era kampanjer eller andra marknadsaktiviteter haft den senaste tiden, en generell uppfattning om er verksamhet och hur marknaden förändras över tid.

Vad vi gör:

 1. Tar fram frågeunderlag. Vi skapar alltid ett unikt frågeunderlag som anpassas efter ert företags verksamhet, inriktning och värderingar.
 2. Erbjuder varumärkesindex. Till våra varumärkesundersökningar kan vi skapa ett varumärkesindex. Ett index gör det möjligt för er se förändringar över tid.
 3. Samlar in data med prisvärda metoder. Enkätfabriken tillhandahåller ett smidigt genomförande med vår webbenkät-tjänst vilket gör att våra produkter är prisvärda.
 4. Analyserar och sammanställer. Vi genomför analyser av hög kvalitet och levererar rapporter som är enkla att förstå.
digitala enkäter
Enkätundersökning

Kundkommentar

 • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

  • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Om medarbetarundersökningar

 

Enkätfabriken levererar medarbetarundersökningar till företag i hela Sverige med syfte att utveckla medarbetarnöjdhet. Efter en avslutad undersökning får ni konkreta resultat på vad som gör de anställda nöjda och hur ledningen kan jobba vidare för att öka trivsel och skapa engagemang!

 

Forskningsbaserade metoder

En medarbetarundersökning från Enkätfabriken har alltid stark förankring i forskningsresultat om arbetsmiljö och enkätmetodik. Allt från framtagning av frågeformulär till insamlingsmetod och analys bygger på vetenskapligt etablerade undersöknings- och analysmetoder. För oss är det viktigt att du får ett så pålitligt och användbart resultat som möjligt. Därför har vi sett till att våra medarbetarenkäter även omfattar alla de aspekter som en arbetsgivare har skyldighet att undersöka enligt diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverket.

 

Flexibelt med en pålitlig grund

I grunden är alla våra medarbetarenkäter standardiserade och skapade utifrån de faktorer som driver medarbetarnöjdhet. Däremot är vi en organisation som jobbar nytänkande. Det innebär att vi inte ska vara helt bundna mot en enkät eller metod, utan vi vill vara flexbila gentemot våra kunder och den bransch ni är verksamma inom. Vi har därför möjlighet att skräddarsy medarbetarenkäten efter era specifika behov.

 

Fokus på förbättring & utveckling!

Att genomföra en medarbetarenkät ger de anställda en möjlighet att helt anonymt få lyfta sina åsikter kring arbetssituationen. Något som ofta ger ny och insiktsfull information i utvecklingsarbetet. I den avslutade rapporten lyfter vi fram tydliga åtgärdsförslag för just er undersökning och ni får den information ni behöver för att kunna utveckla medarbetartrivsel och engagemang. Resultatet blir ett underlag för arbetet mot en attraktivare arbetsplats och ökad lönsamheten genom medarbetarengagemang!

 

Vill du veta mer? Jennie är expert på medarbetarundersökningar och är väl insatt i hur ni bör jobba för att driva medarbetarnöjdhet. Kontakta Jennie i formuläret så besvarar hon dina frågor!

Medarbetarundersökningar till företag
Enkätundersökning

Case

Artiklar

Så beställer du en medarbetarundersökning

Att beställa en undersökning av oss är enkelt.

Kontakta oss i formuläret på sidan så återkopplar vi så fort vi kan!

Read more...
Analys och insamling av kundundersökningar

Kundundersökning

Om kundundersökningar

 

För att försäljningen ska blomstra krävs nöjda och lojala kunder. Det bästa du kan få är kunder som är benägna att rekommendera dig för andra. Enkätfabrikens har som mål att alla våra kundundersökningar ska leda till utveckling för din verksamhet. Det är därför vi och våra undersökningar finns. Vi hjälper er ta reda på vad era kunder tycker – inte bara vad de tycker ni gör bra, utan också vad de tycker ni bör förbättra. Framförallt undersöker vi vad som gör era kunder nöjda och vilka aspekter som påverkar uppfattningen mest. Resultatet blir på så vis ett underlag  utveckling och en verksamhet ännu mer värd att rekommendera.

 

Med vår gedigna erfarenhet och expertis av allt från frågeformulering till dataanalys, ger vi er ett tydligt beslutsunderlag. Vårt fokus ligger på hur ni på allra bästa sätt lyfter er verksamhet, genom att lära känna era kunder. Får vi en nöjd kund, får ni nöjda kunder.

Det bästa sättet att ta reda på vad som gör era kunder nöjda är att lyssna på de kunder ni redan har. Det ger er en unik inblick i ert företag, era tjänster och i hur era produkter uppfattas. Genom att få en bild av deras uppfattning om er, så kan ni utveckla och förbättra det ni erbjuder.

Vad vi gör:

 1. Utformar frågeunderlag efter er verksamhet. Vi skapar alltid ett unikt frågeunderlag som anpassas efter ert företags verksamhet, inriktning och värderingar.
 2. Samlar in data. Vi använder oss av den insamlingsmetod som är bäst lämpad för att nå era kunder, oavsett om det är telefonintervjuer, webbenkäter eller postala enkäter.
 3. Analyserar och sammanställer. Vi mäter både hur nöjda era kunder är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet.

Kundkommentar

 • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

  • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Webbpanel

Webbpanel

Hur fungerar webbpaneler?

Webbpaneler är en förhållandevis ny, men framförallt växande form av datainsamlingsmetod. En webbpanel är förenklat en panel av personer som tackat ja till att delta i undersökningar. Fördelen är att genom panelerna är det möjligt att genomföra en prisvärd undersökningen med hög kvalitet och där det går förhållandevis snabbt att genomföra undersökningen.

 

Enkätfabriken har specialiserat sig på att genomföra undersökningar med hög kvalitet genom webbpaneler. Våra kunder är oftare forskare på universitet och högskolor. Vi är därför vana vid de höga krav på kvalitet och transparens som ställs i insamlingsfasen och krav på programmeringen av själva webbenkäten.

 

Enkätfabrikens paneler

Enkätfabriken har tillgång till webbpaneler i stora delar av världen. Genom samarbeten kan vi genomföra undersökningar i större delen av världen. Totalt finns över 10 miljoner potentiella respondenter i vårt nätverk av paneler. För att se vilka länder som vi har paneler kan du kolla här (blå länder):

 

 

Webbaneler

 

Kvalitet

Den rekryteringsmetod som enligt forskningen skapar mest tillförlitlighet är direkt rekrytering med sannolikhetsurval. Direkt rekrytering med sannolikhetsurval går till genom att ett stickprov av personer väljs ut slumpmässigt från en lämplig urvalsram. Oftast är den ramen befolkningen i ett land. Dessa personer tillfrågas sedan om de vill vara med i panelen. Enkätfabriken använder därför främst paneler som bygger på sannolikhetsurval. I själva insamlingen skapas urval och kvoter för att säkerställa att undersökningen är representativ för den målgrupp du vill undersöka.

Bok om webbpaneler

Är du forskare eller arbetar på ett universitet eller högskola kan du beställa vår bok om webbpaneler. Klicka på länken nedan för att få boken skickad till dig.

 

Beställ bok om webbpaneler!

Vad vi gör:

 1. Jobbar med kvalitetssäkring. Enkätfabriken arbetar med paneler som håller hög kvalitet. De flesta av våra kunder är universitet och högskolor som genomför undersökningar där panelisterna är rekryterade via sannolikhetsurval.
 2. Samlar in data. Enkätfabriken utformar ett urval som stämmer med din målgrupp för att kunna ge svar om vad just de som du vill nå tycker.
 3. Värdesätter effektivitet. Då respondenterna redan finns tillgängliga är insamlingsperioden kort och leverans av resultat går snabbt.
 4. Analyserar och sammanställer. Vi programmerar webbenkäten och sköter datainsamlingen – ni behöver bara ta emot en databas och/eller rapport med färdiga resultat.
 5. Är transparanta. För transparens och hög tillförlitlighet till webbpaneler rapporteras givetvis urval, svarsfrekvens och bortfall.
 6. Har en egen panel! Vår egen panel, Lärarbarometern, når ut till cirka 10 000 deltagare inom skolväsendet, såsom lärare, rektorer och pedagoger.
digitala enkäter
Enkätundersökning
Read more...
Lärarbarometern, ett register för undersökningar

Lärarbarometern

Vad är lärarbarometern?

Lärarbarometern är en webbaserad undersökningspanel med lärare från hela Sverige. Bakom Lärarbarometern står Sveriges största lärarsajt Lektion.se och undersökningsföretaget Enkätfabriken. Rekrytering av paneldeltagare görs via Lektion.se vilket ger Lärarbarometern unika förutsättningar att nå ut till skolpersonal i hela landet.

 

Panelen är den överlägset största i sitt slag med närmare 10 000 deltagare. Den ger dig möjligheten att ta reda på vad specificka grupper bland Sveriges lärare, rektorer och pedagoger tycker och tänker. Du kan specificera ämne, årskurs, geografiskt område m.fl. Ingen annan kan erbjuda en lika omfattande undersökningspanel inom den svenska skolan. Eftersom undersökningarna görs via nätet kan du få svar på dina frågor både snabbt och till ett bra pris. Det är möjligt att använda lärarbarometern för att göra en mängd olika typer av mätningar.

Panelen är den överlägset största i sitt slag med närmare 10 000 deltagare.
digitala enkäter
Enkätundersökning

Kundkommentar

 • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

  • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...