Marknadsundersökningar

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning

Gör en marknadsundersökning

I en marknadsundersökning kartlägger vi er marknad och tar reda på hur människor ser på ert företag jämfört med andra. Genom att låta oberoende respondenter delge sina åsikter och attityder om olika aktörer på marknaden, så får ni förståelse för hur ni uppfattas av omvärlden.

 

Hur ser er marknadsposition ut?

Att ha rätt uppfattning av hur konsumenter på er marknad ser på er och era konkurrenter är en förutsättning för att lyckas. Marknadsundersökningar tillåter er att få direkt kunskap till vilka målgrupper ni bör satsa på och vilka erbjudanden som lockar mest. Det skapar en tydlig bild av hur ni förhåller er till andra på marknaden och resultaten ger er den kunskap ni behöver för att fortsätta förbättra och utveckla er marknadsstrategi.

Möjligheter med marknadsenkäter

– Få underlaget som krävs för att göra rätt prioriteringar och val
– Undersöka marknadsutrymmet och efterfrågan på en produkt eller tjänst som ni överväger att lansera
– Granska den lokala efterfrågan i en region ni funderar på att etablera er verksamhet i
– Mät vilken effekt er reklam har på personer i era utvalda målgrupper

Vad vi gör

 

 1. Utformar frågeunderlag och samlar in data. Vi använder det insamlingssätt som passar uppdraget bäst. På så vis kan vi både mäta åsikterna bland människor i 140 länder och utläsa vad potentiella kunder i Borlänge eller Eslöv tycker.
 2. Mäter preferenser och betalningsvilja. Genom avancerade metoder kan vi mäta potentiella kunders preferenser och betalningsvilja
 3. Analyserar och jämför. Vi kan kartlägga synen på ert företag i jämförelse med era konkurrenter bland personer i er målgrupp. På så vis får ni både en bild av hur ert företag uppfattas och hur ni särskiljer er från era konkurrenter.
Marknadsundersökning

Rekommendationer

”Tillsammans med Enkätfabriken har vi tagit fram undersökningar sedan år 2010. Vi upplever alltid stor flexibilitet och expertis i arbetet, där resultaten presenteras på ett sätt som hjälper oss att utveckla vår verksamhet. ”

Kundundersökning
Read more...
Varumärkesundersökningar

Varumärkesundersökning

Om varumärkesundersökningar

 

Varumärkespreferens är er nyckel till framgång på en konkurrensutsatt marknad. Att veta hur ert varumärke uppfattas är därför otroligt viktigt. I en varumärkesundersökning kartlägger vi positiva såväl som negativa åsikter, attityder och associationer med ert varumärke. I relation till det värderas dessa aspekter med hur varumärket uppfattas generellt. På så sätt kan vi skapa en bild av hur ni kan agera för att stärka ert varumärke på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom att undersöka vad ert varumärke förknippas med kan ni få en bild av hur ni kan arbeta för att förbättra det.

Varumärkestracking

Vi på Enkätfabriken kan kontinuerligt följa upp hur ert varumärke uppfattas av marknaden, med regelbunden återrapportering efter preferens. Där tar vi frekvent tempen på er marknad för att ta reda på vilken effekt exempelvis era kampanjer eller andra marknadsaktiviteter haft den senaste tiden, en generell uppfattning om er verksamhet och hur marknaden förändras över tid.

Vad vi gör:

 1. Tar fram frågeunderlag. Vi skapar alltid ett unikt frågeunderlag som anpassas efter ert företags verksamhet, inriktning och värderingar.
 2. Erbjuder varumärkesindex. Till våra varumärkesundersökningar kan vi skapa ett varumärkesindex. Ett index gör det möjligt för er se förändringar över tid.
 3. Samlar in data med prisvärda metoder. Enkätfabriken tillhandahåller ett smidigt genomförande med vår webbenkät-tjänst vilket gör att våra produkter är prisvärda.
 4. Analyserar och sammanställer. Vi genomför analyser av hög kvalitet och levererar rapporter som är enkla att förstå.
digitala enkäter
Analys av enkäter

Kundkommentar

 • rekommendation enkätfabriken

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

  • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Er medarbetarundersökning

 

Enkätfabriken levererar medarbetarundersökningar till företag i hela Sverige och hjälper er förbättra medarbetarnöjdheten. Få konkreta resultat på vad som gör de anställda nöjda och hur ledningen bör jobba vidare för att öka trivsel och engagemang! Det får ni:

 

1. En medarbetarundersökning på era villkor

Vi börjar samarbetet med ett möte som utgår från era behov. I grunden är alla Enkätfabrikens medarbetarenkäter standardiserade och skapade utifrån de faktorer som driver medarbetarnöjdhet. Vi strävar dock alltid efter att vara flexibla och nytänkande. Det innebär att vi inte är helt bundna mot en enkät eller metod, utan anpassar och tar fram enkäter efter den bransch ni är verksamma inom och vad ni vill fokusera på att undersöka.

 

2. Forskningsbaserad & Användbar

När enkäten tas fram ser vi till att den kommer blir så användbar som möjligt. Medarbetarundersökningen är därför starkt förankrad i forskningsresultat om arbetsmiljö och enkätmetodik. Allt från frågeformulär, till insamlingsmetod och analys bygger på vetenskapligt etablerade metoder. Enkätfabrikens medarbetarenkäter omfattar även alla de aspekter som en arbetsgivare har skyldighet att undersöka enligt diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverket.

 

3. Fokus på förbättring & utveckling!

Efter avslutad undersökning skickar vi en rapport med era resultat, nöjd medarbetarindex (NMI) om önskas och förklarande infografik. Ni får även tydliga åtgärdsförslag på vad ni bör fokusera på för att utveckla er verksamhet och medarbetartrivsel, så det ska bli lättare för er att jobba vidare. Resultatet ger underlag för en attraktivare arbetsplats och ökad lönsamheten genom medarbetarengagemang!

Medarbetarundersökningar till företag
Analys av enkäter

Case

Artiklar

Så beställer du en medarbetarundersökning

Att beställa en undersökning av oss är enkelt.

Kontakta oss i formuläret på sidan så återkopplar vi så fort vi kan!

Read more...
Kundundersökning

Kundundersökning

Om kundundersökningar

 

Med en kundundersökning kan ni ta reda på hur kunderna ser på era tjänster och hur företaget kan utvecklas till det bättre. Vi hjälper er att undersöka vad som gör kunderna nöjda, samt vilka aspekter som påverkar uppfattningen mest. Efter en avslutad undersökning har ni ett konkret underlag för utveckling, nya insikter och förbättringsförslag som leder till ökad kundnöjdhet.

 

Med många års erfarenhet och expertis av allt från frågeformulering till dataanalys, ger vi er ett tydligt beslutsunderlag och NKI efter avslutad undersökning. Vårt fokus ligger på hur ni på bästa sätt lyfter er verksamhet, genom att lära känna era kunder. Får ni nöjda kunder, får vi en nöjd kund.

Kundundersökning med Enkätfabriken:

1. Första möte, frågeformulering & enkäter: I ett första möte tar vi reda på era behov och målet med undersökningen – vilken information vill ni ha efter slutförd kundundersökning? När det är planerat tar vi fram ett frågeformulär som möter behov och designar enkäten.

2. Datainsamling: För att samla in svaren till enkäterna används den insamlingsmetod som är bäst lämpad för att nå era kunder. Det kan vara telefonintervjuer, webbenkäter eller postala enkäter.

3. Vi analyserar och sammanställer. Vi mäter både hur nöjda era kunder är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet. Resultatet presenteras i en rapport och tillsammans med kund för att presentera era viktigaste områden att prioritera.

Rekommendation

”Tillsammans med Enkätfabriken har vi tagit fram undersökningar sedan år 2010. Vi upplever alltid stor flexibilitet och expertis i arbetet, där resultaten presenteras på ett sätt som hjälper oss att utveckla vår verksamhet. ”

MatHem

Kundundersökning
Read more...
Webbpanel

Webbpanel

Hur fungerar webbpaneler?

Webbpaneler är en förhållandevis ny, men framförallt växande form av datainsamlingsmetod. En webbpanel är förenklat en panel av personer som tackat ja till att delta i undersökningar. Med webbpaneler kan du göra prisvärda undersökningar av hög kvalitet, där undersökningen även görs förhållandevis snabbt.

 

Enkätfabriken har specialiserat sig på att genomföra undersökningar med webbpanel i några år nu. Våra kunder är oftare forskare på universitet och högskolor. Vi är därför vana vid de höga krav på kvalitet och transparens som ställs i insamlingsfasen, samt krav på programmeringen av själva webbenkäten.

 

Enkätfabrikens paneler

Enkätfabriken har tillgång till webbpaneler i stora delar av världen och kan genom samarbeten göra undersökningar i de flesta länderna. Totalt finns över 10 miljoner potentiella respondenter i vårt nätverk av paneler. För att se vilka länder som vi har paneler kan du kolla här (blå länder):

 

 

Webbaneler

 

Kvalitet

Den rekryteringsmetod som enligt forskning skapar mest tillförlitlighet är direkt rekrytering med sannolikhetsurval. Direkt rekrytering med sannolikhetsurval går till genom att ett stickprov av personer väljs ut slumpmässigt från en lämplig urvalsram. Oftast är den ramen befolkningen i ett land. Dessa personer tillfrågas sedan om de vill vara med i panelen. Enkätfabriken använder därför främst paneler som bygger på sannolikhetsurval. I själva insamlingen skapas urval och kvoter för att säkerställa att undersökningen är representativ för den målgrupp du vill undersöka.

Bok om webbpaneler

Är du forskare eller arbetar på ett universitet eller högskola kan du beställa vår bok om webbpaneler. Klicka på länken nedan för att få boken skickad till dig.

 

Beställ bok om webbpaneler!

Vad vi gör:

 1. Jobbar med kvalitetssäkring. Enkätfabriken arbetar med paneler som håller hög kvalitet. De flesta av våra kunder är universitet och högskolor som genomför undersökningar där panelisterna är rekryterade via sannolikhetsurval.
 2. Samlar in data. Enkätfabriken utformar ett urval som stämmer med din målgrupp för att kunna ge svar om vad just de som du vill nå tycker.
 3. Värdesätter effektivitet. Då respondenterna redan finns tillgängliga är insamlingsperioden kort och leverans av resultat går snabbt.
 4. Analyserar och sammanställer. Vi programmerar webbenkäten och sköter datainsamlingen – ni behöver bara ta emot en databas och/eller rapport med färdiga resultat.
 5. Är transparenta. För transparens och hög tillförlitlighet till webbpaneler rapporteras givetvis urval, svarsfrekvens och bortfall.
 6. Har en egen panel! Vår egen panel, Lärarbarometern, når ut till cirka 10 000 deltagare inom skolväsendet, såsom lärare, rektorer och pedagoger.
digitala enkäter
Analys av enkäter
Read more...
Lärarbarometern, ett register för undersökningar

Lärarbarometern

Vad är lärarbarometern?

Lärarbarometern är en webbaserad undersökningspanel med lärare från hela Sverige. Bakom Lärarbarometern står Sveriges största lärarsajt Lektion.se och undersökningsföretaget Enkätfabriken. Rekrytering av paneldeltagare görs via Lektion.se vilket ger Lärarbarometern unika förutsättningar att nå ut till skolpersonal i hela landet.

 

Panelen är den överlägset största i sitt slag med närmare 10 000 deltagare. Den ger dig möjligheten att ta reda på vad specificka grupper bland Sveriges lärare, rektorer och pedagoger tycker och tänker. Du kan specificera ämne, årskurs, geografiskt område m.fl. Ingen annan kan erbjuda en lika omfattande undersökningspanel inom den svenska skolan. Eftersom undersökningarna görs via nätet kan du få svar på dina frågor både snabbt och till ett bra pris. Det är möjligt att använda lärarbarometern för att göra en mängd olika typer av mätningar.

Panelen är den överlägset största i sitt slag med närmare 10 000 deltagare.
digitala enkäter
Analys av enkäter

Kundkommentar

 • rekommendation enkätfabriken

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

  • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...