UPPNÅ HÖG RELIABILITET OCH VALIDITET

Oavsett enkätform krävs det en god frågekonstruktion för att uppnå en god reliabilitet och validitet. Ju mer genomtänkta frågor som ställs till respondenten, desto bättre och trovärdigare data genereras.

1. Formulera korta, klara och koncisa frågor och svarsalternativ.

2. Använd ett enkelt och direkt språk.

3. Definiera abstrakta ord och termer. Detta för att undvika inbyggda antaganden och ledande frågor, samt att tolkningsutrymmet för respondenten ska vara så litet som möjligt för högsta möjliga reliabilitet.

4. Gör enkäten kort och koncist för ökat deltagande.

5. Ge en tydlig tidsram före det att respondenten genomför enkäten.

6. Den grafiska layouten ska vara tilltalande, överskådlig och logisk. Detta görs bäst genom en logisk gruppering av frågorna, utefter ämne som placeras i block med olika titlar.

7. Skapa en tilltalande grafisk layout oavsett plattform.