Studie om nyanländas hälsa efter etableringsprocessen

Studie om nyanländas hälsa efter etableringsprocessen

Sedan 2010 har det svenska samhället ett strukturerat och individanpassat etableringsstöd för nyanlända flyktingar med beviljat uppehållstillstånd. Etableringsstödet sträcker sig över en period på cirka två år och syftar kort och gott till att hjälpa den nyanlända att kunna etablera sig i samhället. MILSA har genomfört en kartläggning av vuxna nyanländas hälsa i Skåne, och har studerat hälsa och hälsorelaterade faktorer efter den genomgångna etableringsprocessen. De har också undersökt huruvida etableringsinsatserna bidragit till ökad delaktighet i samhället och ett närmande till arbetsmarknaden.

I undersökningen har vi på Enkätfabriken tillsammans med SCB skött urvalsdragning, utskick, datainsamling, sammanställning av inkomna enkätsvar, påförande av registerdata samt framtagande av kalibreringsvikter.

Här kan du ta del av rapporten: MILSA 2.5: Kartläggning av nyligen nyanländas hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö efter etableringen 

 

← Fler nyheter

MILSA Studie