Jasmin Rath vinner samhällsstipendiet 2022!

Jasmin Rath vinner samhällsstipendiet 2022!

Jasmin Rath vinner Enkätfabrikens samhällsstipendium 2022! I den vinnande masteruppsatsen The (null) effect of social media discussion environments on political trust” behandlar Jasmin den högaktuella frågan om politiskt förtroende, samt hur det korrelerar med den ökande politiska informationen vi får från sociala medieplattformar.

För andra året i rad anordnar Enkätfabriken sin stipendietävling för masterstudenter på Göteborg-, Lund och Uppsala universitet. Med fokus på samhällsutveckling vill vi uppmuntra studenter att i sina masteruppsatser fokusera på ämnen som kan bidra till samhällsutveckling av olika slag. I årets tävling är vinnaren Jasmin Rath (till höger i bild), som i sin uppsats ”The (null) effect of social media discussion environments on political trust” beskriver effekten av hur sociala mediediskussioner och filterbubblor påverkar det politiska förtroendet.

 

Sociala medier och politiskt förtroende

I sin uppsats undersöker Jasmin hur diskussioner och filterbubblor i sociala medier påverkar det politiska förtroendet. Jasmin förklarar att hon valt att studera just diskussionerna, då majoriteten av tidigare studier endast utforskar hur själva innehållet i inlägg på sociala medier påverkar politiskt förtroende. I sitt arbete tittar hon därför på den interaktiva delen och hur människor reagerar på kommentarsfältet i inlägg på Facebook.

– ”Min huvudfråga för uppsatsen behandlar huruvida ociviliserade diskussioner och konsekvent information på sociala medier influerar politiskt förtroende. Man hör gång på gång att sociala medier beskylls för att förstöra det politiska förtroendet, men är det sant? I den litteratur jag läst ligger fokus på innehållet i medierna, där slutsatserna är att det kan finnas olika mekanismer. Negativa politiska nyheter kan leda till mindre förtroende för statliga institutioner, medan positiva politiska nyheter kan uppmuntra till engagemang i politiken och skapa större förtroende. Men det har inte ägnats så mycket uppmärksamhet åt hur användarna interagerar med varandra i sociala medier…”

 

Påverkan och utveckling

Resultaten från studien visar att det politiska förtroendet inte påverkats direkt av ociviliserade diskussioner som förs i sociala medier eller av filterbubblor. Däremot visar studien att användarna får negativa känslor när man utsätts för ociviliserade debatter, vilket kan ge en indirekt negativ effekt. Jasmin förklarar att känsloprocessen därför inte får förbises.

– ”Jag blev något förvånad över resultaten. Jag trodde jag skulle se en korrelation mellan minskat politiskt förtroende och ociviliserade debatter. Men baserat på min undersökning och mina data kunde jag inte se ett tydligt och direkt samband här. Samtidigt tycker jag att det är mycket spännande att användarnas känslor verkar spela en roll.”

Jasmin berättar vidare att ytterligare studier behövs för att utforska det politiska förtroendets samband med sociala medier, där hon betonar att det är viktigt att man fortsätter tittar på fler faktorer än bara innehållet i sociala medieinlägget. Med uppsatsen hoppas Jasmin att fortsatta studier ska göras på ämnet och att debatten om Facebook bör, eller inte bör, kontrollera kommentarer för demokratiska anledningar ska fortsätta.

– ”Ska vi kontrollera det och hur kan vi då kontrollera det? Bör politiken lägga sig i detta och utveckla bestämmelser?” frågar sig Jasmin.

Stipendievinnare

Stipendievinsten firades på kontoret i Göteborg med butterkaka och utvecklande samtal med Jasmin!

Juryns motivering:

– En samhällsaktuell och utvecklande uppsats!

Jasmin Raths uppsats ”The (null) effect of social media discussion environments on political trust” behandlar en samhällsaktuell fråga, speciellt med tanke på valet i Sverige 2022 och då vi ser att den politiska diskussionen i sociala medier är lika aktuell som politisk debatt i andra forum. Det är tydligt att befolkningen idag hämtar information kring politik även på sociala medier. Som därmed ger inflytande över hur vi tar in information kring viktiga samhällsfrågor, som påverkar vår samhällsutveckling.

Jasmins studie är ett underlag för att fortsätta titta på vilka regleringar som finns på sociala medier, för att veta vilken effekt det har på samhällsutvecklingen. Baserat på kvantitativ data bidrar Jasmin Raths studie till underlag för utveckling av politiska övervägande om potentiella regleringar av sociala medieplattformar som kan bidra till att upprätthålla och skapa förtroende för politiska aktörer och institutioner. Hon vinner därmed Enkätfabrikens stipendietävling med en väl genomarbetat uppsats med högt samhällsfokus.

Vill du veta mer?

 

På bilden syns Lovisa Valentino, tidigare stipendieansvarig (föräldraledig) och Jasmin Rath, vinnare av Enkätfabrikens samhällsstipendium 2022. 

 

← Tillbaka till nyheter

 

Samhällsstipendium