Förutsättningar för barn och ungas cyklande

Förutsättningar för barn och ungas cyklande

På uppdrag av Cykelfrämjandet har Enkätfabriken gjort en undersökning om vilka förutsättningar som finns för barn och unga som använder cykel. Undersökningen genomfördes i Cykelfrämjandets cykelpanel och i en öppen enkät som Cykelfrämjandet distribuerade.

Cykel är populärt som transportmedel bland barn och unga, samtidigt som det används i lek och aktivitet. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt när barnen ska ut och cykla. I undersökningen ombads föräldrar välja upp till 5 saker som de upplever som hinder för att barnen ska cykla mer än de gör i dag, och resultatet i den frågan visas nedan:

Barns cyklande

 

För de flesta handlar det om trafiksäkerheten – att det finns otrygga trafiksituationer, brist på säkra cykelvägar eller att de cykelvägarna som finns inte sköts tillräckligt väl. 30 % av respondenterna anser också att det är för långt till barnens destinationer.

Undersökningen visar att kommuner måste prioritera säkra cykelvägar, säkra korsningar och bilfria zoner utanför förskolor och skolor.

Cykelfrämjandet har skrivit om undersökningen på sin hemsida där rapporten också finns att ladda ner.