Medarbetarundersökning
Enkätfabrikens koncept

Frågorna och frågeområdena i undersökningen grundar sig i forskning och är framtagna utifrån de områden som systematiskt har en påverkan på övergripande medarbetarnöjdhet. Frågeunderlaget innehåller även frågor som täcker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utifrån Diskrimineringslagen finns dessutom frågor som berör trakasserier och särbehandling.

Enligt Diskrimineringslagen har arbetsgivare skyldighet att genomföra ett löpande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Dessutom måste arbetsgivare med fler än 25 anställda även fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda och följa upp arbetsplatsen, där alla delar i processen måste dokumenteras.

Enkätfabrikens frågeformulär täcker väldigt många områden, men givetvis finns det möjlighet att utöka detta med företagsspecifika frågor.

”Enligt Diskrimineringslagen har arbetsgivare skyldighet att genomföra ett löpande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.”

Insamlingsmetoden i medarbetarundersökningen sker nästan uteslutande med hjälp av webbenkäter, som skickas till medarbetarnas mailadress. Fördelen är, förutom en effektiv datainsamling, att riktade påminnelser kan skickas till de medarbetare som inte har svarat på enkäten. Om en medarbetare inte har mail kan enkäten skickas som ett SMS och även besvaras via smartphone/tablet.

Analysmodell Analysmodellen i medarbetarundersökningen bygger på vedertagna statistiska metoder och Enkätfabriken ser det som en självklarhet att hålla sig à jour med akademisk forskning inom fältet. Arbetet anpassas till stor del efter kundens behov och förutsättningar för att få fram relevanta insikter kring medarbetarnas arbetssituation.

Under hela analysprocessen läggs stor vikt på respondenters integritet, exempelvis redovisas aldrig nedbrutna resultat för grupper eller avdelningar som har färre än fem svarande.

Utöver rapporten skickar Enkätfabriken med en guide om förändringsarbete, som en vägledare i hur man kan arbeta vidare med resultaten efter genomförd medarbetarundersökning.

Resultat För att undersökningens resultat ska vara tydliga och enkla att ta till sig har Enkätfabriken tagit fram en mycket väl genomarbetad rapportstruktur. Där finns information om hur resultaten har tagits fram och de viktigaste resultaten är sammanfattade i både text och enklare infografik.

Alla frågor finns redovisade i rapporten där det även finns information om hur insamlingen har gått till. Detta för att personer som inte har deltagit i processen på företaget lätt ska kunna bilda sig en uppfattning kring undersökningen och dess resultat. För stora organisationer kan även avdelningsrapporter tas fram för att undersöka resultaten på nedbruten nivå.

Förbättringsguide Utöver rapporten skickar Enkätfabriken med en guide om förändringsarbete, som en vägledare i hur man kan arbeta vidare med resultaten efter genomförd medarbetarundersökning. Det är ofta här det stora arbetet för organisationen börjar och Enkätfabriken visar i vilken ända förändringsarbetet ska påbörjas.

Med hjälp av en konkret guide och exempel på handlingsplaner kan förändringsarbetet börja!

Enkätundersökningar

Har du några frågor?
Kontakta oss på Enkätfabriken!
Telefonnummer: 031-313 48 78 / 046-460 28 78
Mail: kontakt@enkatfabriken.se