Marknadsundersökning koncept

Marknadsundersökning – Koncept

Lär känna er marknad!

Ibland behöver man utvärdera sin marknad för att veta hur man kan förbättra sina erbjudanden, sitt företag eller för att ta nästa steg. Med hjälp av vår marknadsundersökning får du reda på vad människor anser om ert företag och varumärke, samt hur lojala de är. Enkätfabrikens marknadsundersökningen delas in i fyra olika områden som ger er en bra bild över hur ni står er och svarar på de frågor ni har om er marknad.

Fokusområden i marknadsundersökningen

  • Företagskännedom på marknaden
  • Varumärkesuppfattning
  • Positioneringsanalys
  • Lojalitetsundersökning / NPS

Fokusområden

Marknadsundersökning
Företagskännedom i målgruppen

Enkätfabrikens marknadsundersökning utgår från företagets kännedom i målgruppen.Därför börjar vi alltid undersökningen med att mäta ’spontan kännedom’ där respondenten fritt får nämna de aktörer den känner till på en marknad. En fråga för att mäta denna spontana, ”top-of-mind” kännedom skulle exempelvis kunna vara ”Vilka svenska cykeltillverkare känner du till?”. Där den svarande får ange alla de kan komma på från vad de vet idag. Därefter undersöks kännedom vid erinran, där respondenter får hjälp av en lista med aktörer och ombeds svara på vilka av aktörerna i listan de känner till. Att mäta kännedom är ett sätt att få en bild av hur väl målgruppen känner till ert företag jämfört med era konkurrenter.

Marknadsundersökning
Marknadsundersökning
Varumärkesuppfattning

För att dra nytta av en hög kännedom i målgruppen är det också viktigt att uppfattning kring ert företag är positiv. Efter att kännedomen etablerats ställs därför frågor om respondenternas generella uppfattning om ert företag. Vi ställer även frågor om specifika delar av produkt- eller tjänsteerbjudandet. Det kan vara hur kvalitén, kundtjänst eller produktleveranser uppfattas. För att få en bild av hela marknaden får respondenten också svara på frågor om era viktigaste konkurrenter.

Marknadsundersökning

VD, Enkätfabriken

Kontakta oss

Projektledare Marknadsutveckling

 

Mail: erik.granberg@enkatfabriken.se

Marknadsundersökning
Positioneringsanalys

En fördjupad bild av marknaden och ert företag nås vidare genom en positioneringsanalys. I denna analys jämförs ert företag och era konkurrenter i en positioneringskarta. Kartan har axlar som vi tar fram tillsammans utifrån värdeord som ni vill kopplas till. Positioneringsanalysen möjliggör att se vilken uppfattad position företaget har jämfört med konkurrenterna, samt hur väl den stämmer överens med den position ni eftersträvar. Vi kan enkelt byta ut värdet på axlarna för att jämföra värden med konkurrenter.

Positionering marknad
NPS
Lojalitetsmätning /NPS

Bland era befintliga kunder går det slutligen även att mäta lojalitet genom ett ’Net Promoter Score’ (NPS) som baseras på en fråga om hur sannolikt det är att kunden skulle rekommendera företaget till en vän eller kollega på en 11 gradig skala (0-10). Frågan har visat sig vara en väldigt god förklaringsfaktor för kundlojalitet i många branscher. Beroende på bransch och undersökning kan också ett nöjd-kund-index (NKI) eller en customer-effort-score (CES) användas. Mått på lojalitet hos kunder är vänligt vanligt att göra i båda en kund- och marknadsundersökning.

Mät NPS

Hur går det till? 

Till skillnad från många aktörer på marknaden så sköter Enkätfabriken hela undersökningsprocessen, från frågeformulering, till svarsinsamling och analys. Det betyder att vi tar fram allt ni behöver och kan anpassa frågor efter vad ni vill undersöka. Vi sätter ihop enkäterna, skickar ut frågorna, analyserar svarsinsamlingen och redovisar sedan statistiken. Välj mellan webbenkäter, postala enkäter och telefonintervjuer för din marknadsundersökning. Det är bara att skicka ett mejl eller ringa till oss så kan vi skicka en offert och diskutera hur vi kan hjälpa er få nya insikter om marknaden!

 

Kontakta oss

Du kan mejla kontakt@enkatfabriken.se så kopplar vi dig till en i vårt team för marknadsundersökningar eller gå via knappen nedan för att skicka ett meddelande via vårt formulär.