Utvärdering av cykelstråk

Utvärdering av cykelstråk

Case

Utvärdering av pendelcykelstråk med hjälp av på plats-intervjuer.

Under 2019 har Enkätfabriken på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg genomfört en undersökning med hjälp av metoderna på plats-intervjuer och observation. Syftet med projektet var att utvärdera de pendelcykelstråk som har uppgraderats och hur olika trafikanter som transporterar sig i anslutning till dessa sträckor upplever stråket ur olika aspekter.

Undersökningsföretaget Enkätfabriken skrev även en teknisk rapport över projektet där genomförandet beskrevs mer i detalj. På så sätt kan studien göras om på liknande sätt på andra ställen eller som uppföljande mätningar i framtiden.

Genomförande

Undersökningen genomfördes med hjälp av observationer på åtta olika platser samt på plats-intervjuer på fem olika platser i anslutning till stråket. Enkätfabrikens på plats-team genomförde både intervjuer med trafikanterna samt fyllde i protokoll för observation som togs fram av Trafikkontoret. Totalt observerades cykelstråken och överfarterna i 26 timmar och totalt 620 intervjusvar samlades in, där cirka 200 svar kom från respektive grupp av gående, cyklister och bilister. Innan huvudinsamlingen påbörjades gjordes först en pilotstudie där observationsprotokollen testades för att se så att observatörerna hade jämförbara tolkningar när de observerade samma plats under samma tid.

Resultat

Undersökningens resultat presenterades i en rapport i enlighet med Trafikkontorets egen rapportmall. Där presenterades grafer och diagram som sammanfattade både de inkomna enkätsvaren samt de observationer som hade gjorts. Resultatet redovisades för de olika geografiska områdena och med uppdelning på typ av trafikant (gående och cyklist).

Resultatet från undersökningen visade att en majoritet av trafikanterna tycker att det är trevligt och känns säkert att transportera sig längs med stråket, men att cyklisterna är mer positiva än fotgängarna. Gällande cykelöverfarterna tyckte en majoritet att trafikreglerna var tydliga längs med stråket men det fanns vissa tydliga skillnader mellan de olika geografiska platserna.

 

Utvärdering av cykelstråk

 

Enkätfabriken skrev även en teknisk rapport över projektet där genomförandet beskrevs mer i detalj. På så sätt kan studien göras om på liknande sätt på andra ställen eller som uppföljande mätningar i framtiden. Vill du läsa rapporten finns den som PDF här.

Referens

Maria Eriksson

Trafikkontoret, Göteborg Stad

Att jobba med Enkätfabriken var tryggt och smidigt. Projektledaren visade stor förståelse för projektet och var mycket värdefull i diskussionerna kring genomförandet. Särskilt uppskattat är Enkätfabrikens professionalitet och höga integritet: vi vet att vi kan förlita oss på Enkätfabrikens bedömningar av tex tillförlitlighet och att risker och problem alltid lyfts i ett tidigt skede.”

Projektledare:

Daniel Sturesson, grundare och projektledare med fokus på offentlig sektor

Josefin Stagge, projektledare och ansvarig för på-platsintervjuer

Fritidsvanor i göteborg stad