Resvaneundersökning Region Skåne

Resvaneundersökning Region Skåne

Case

Stor resvaneundersökning till Region Skåne

Under 2018 genomförde Enkätfabriken en av de största resevaneundersökningar i sitt slag åt Region Skåne. Totalt sett skickades enkäter ut till 113 000 skåningar! Som i alla våra undersökningar så byggde svarsinsamlingen på studier kopplade till ökad svarsfrekvens.

 

Så genomfördes resvaneundersökningen

I undersökningen för Region Skåne gjordes en kombination av pappersenkät och webbenkät. Den metod som används för resvaneundersökningar bygger på Trafikanalys metodik. Trafikanalys metodiken har valts då den på bästa sätt mäter hur individer rest under en specifik dag.

 

För att öka svarsfrekvensen fick alla respondenter ett vykort en vecka innan sin svarsdag, som påminde och berättade om enkäten som skulle anlända. Förtidspåminnelser om kommande enkät har i studier av bland annat De Leuuw visat sig vara en effektiv metod för att få upp svarsfrekvensen. Respondenterna fick vidare en slumpmässig dag tilldelad till sig och enkäterna skickades hem till dem för insamling av svar. För att fånga upp de som inte svarat gjordes ett ytterligare utskick till endast dessa. Där tilldelades respondenterna en ny enkät och så skickades även ett påminnelse SMS till dem på morgonen samma dag.

För att förhindra missuppfattningar och för att inkludera fler så fanns också möjlighet att svara på engelska, arabiska, persiska, bosniska/serbiska/kroatiska och somaliska på webben.

 

Figur: Antal svar per språk

 

 

Arabiska: 204

Engelska: 251

Persiska: 27

Somaliska: 41

Bosniska/serbiska/kroatiska: 24

 

 

 

Enkätfabrikens roll

Enkätfabriken skötte hela insamlingen, från att ta fram trycksaker, hantera utskicken, skicka påminnelsakort och sms, samt scanna in svaren. All inscanning skedde genom vår egna scanningscentral. När resultatet sedan var insamlat hanterade vi databaser, geokodade resultatet, skötte rättning och skapade resultattabeller och grafer åt Region Skåne.

Resultat

Resultatet visar att antalet bilresor per person minskar i Skåne och kollektivtrafiken ökar. Detta enligt den största resvaneundersökningen som någonsin gjorts i Skåne. Region Skåne har tillsammans med alla Skånes kommuner och Trafikverket genomfört undersökningen hösten 2018.

 

Figur: Fördelning av färdmedel

Bil: 53%
Cykel: 16%
Buss: 11%
Till fots: 10%
Tåg:9%
Flyg: 1%
Annat: 1%

 

 

 

 

 

 

Kommentar

Mer information om hur trafikanalys-metoden fungerar hittar du i denna metodrapport från 2011.

Slutrapporten med dess resultat hittar du på Utveckling Skåne.

Läs mer om resvaneundersökningar och skicka offertförfrågan.
Resvaneundersökning region skåne