Kampanjmätning Informationsfolder

Kampanjmätning Informationsfolder

Case

Kampanjmätning av informationsfolder för MSB

Sista veckan i maj 2018 fick alla hushåll i Sverige (totalt 4,9 miljoner) broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad till sig. Broschyren innehåller samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Kampanjmätning

Foto: Tomas Henriksson/MSB

Genomförande

Enkätfabriken fick i uppdrag att göra en kampanjmätning av broschyren, med utmaningen att skatta hela befolkningens kännedom och agerande från den information de fått. Kampanjmätningen genomfördes drygt ett halvår efter att broschyren skickats ut. En webbpanel fick då svara på frågor om broschyren i webbenkäter. Det här gjordes i två steg. I det första steget fick deltagare svara på en webbenkät under januari månad. De personer som svarade att de har tagit del av innehållet i broschyren på något sätt fick därpå möjligheten att medverka i ytterligare en webbenkät.

Den webbpanel som användes var en telefon-rekryterad panel baserad på ett slumpmässigt urval. För att säkerställa att resultatet blev representativt användes kvoter i insamlingen och viktning av resultatet i efterhand.

Resultat

Resultatet visade att broschyren Om krisen eller kriget kommer, har haft ett stort genomslag bland befolkningen även ett halvår senare. En stor andel minns broschyren och kommer spontant att tänka på den. Broschyren har haft ett stort genomslag i alla delar av befolkningen, bland såväl yngre som äldre, och spritt över hela landet. Du hittar hela resultatet på MSBs hemsida!

 

 

← Fler Case

MSB