Att inte tycka något är också en åsikt. Eller?

Att inte tycka något är också en åsikt. Eller?

Det neutrala mittenalternativet i enkätundersökningar genererar olika respons inom forskningen.

Vissa anser att det förenklar för respondenter att undvika ett svar. Andra medar däremot att det är nödvändigt för att respondenter inte ska tvingas in i ett svarsalternativ som de inte kan stå för. I vissa undersökningar, exempelvis attitydmätningar, kan det vara effektivt att utelämna neutrala svarsalternativ. Det gör man för att skapa ett så tydligt resultat som möjligt.

I dessa fall är det dock extra viktigt att se till så att frågan inte blir ledande. Vidare hävdar flera att neutralitet också är en åsikt. Generellt sett är det emellertid fördelaktigt att använda ett neutralt svarsalternativ eftersom undersökningen på så vis tillåter deltagarna att svara ärligt, i de fall då varken den ena eller andra ytterligheten överensstämmer med den egna uppfattningen. Oavsett hållning är det i detta fall viktigt att aldrig jämställa ett ”vet ej”-alternativ med ett mittenalternativ, då dessa två inte är likvärdiga i sin karaktär.

Detta är även ett av skälen till att vi på Enkätfabriken är förespråkare av skräddarsydda undersökningar, där neutrala svarsalternativ inkluderas eller exkluderas på ett medvetet sätt för att matcha varje undersöknings syfte.

Här kan du läsa mer om våra undersökningar och tjänster.