Att tänka på vid öppna respektive slutna frågor

Vad gäller att använda sig av öppna eller slutna frågor finns några punkter att förhålla sig till vid konstruktionen av en enkät. Fördelen med öppna frågor är att de per automatik erbjuder en flexibilitet och möjlighet till detaljerade svar, jämfört med slutna frågor som riskerar att låsa in respondenten i förvalda svarsalternativ. Slutna frågor ger dock, givet att svarsalternativen är goda, exakta svar, som är enkla och snabba att såväl genomföra för respondenten, som att sammanställa och jämföra för den som utför undersökningen.

Det är även viktigt att ha i åtanke att öppna frågor inte per automatik är att föredra. Visserligen blir det lättare att skönja nyanser i respondentens svar, men samtidigt innebär det en risk att öppna upp för feltolkningar av frågorna. Det faktum att slutna frågor är lättare att standardisera och jämföra tillsammans med att de är tidseffektiva och därmed även prisvärda, är inte heller det ett tillfredsställande svar. Många gånger fungerar det utmärkt att varva öppna och slutna frågor i en undersökning och många gånger kan man med fördel använda öppna frågorna som följdfrågor, alternativt låta dem ligga i slutet av enkäten. På detta sätt ges respondenten möjlighet att uttrycka åsikter som eventuellt inte kunnat komma fram genom de förvalda svarsalternativen.